Play (00:00 - 00:32)
Announcers: Radio announcer
Play (Dashti) (00:32 - 01:22)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Shahriyar (Ghazal)
Play (Dashti) (01:22 - 06:58)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Farhang Sharif (Tar) ; Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Dashti) (06:58 - 07:21)
Musicians: Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Shahriyar (Ghazal)
Play (Dashti) (07:21 - 10:39)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Farhang Sharif (Tar) ; Mansur Sarami (Santur) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Dashti) (10:39 - 12:56)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): az zindiganyam gila darad javaniyam
Play (Dashti) (12:56 - 13:43)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Dashti) (13:43 - 14:44)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Dashti) (14:44 - 15:37)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin)
Play (Dashti) (15:37 - 16:17)
Musicians: Mansur Sarami (Santur) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Dashti) (16:17 - 17:08)
Musicians: Mansur Sarami (Santur)
Play (Dashti) (17:08 - 17:34)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Dashti) (17:34 - 18:16)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Dashti) (18:16 - 19:36)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Dashti) (19:36 - 20:42)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Mansur Sarami (Santur)
Play (Shur) (20:42 - 21:34)
Musicians: Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Shur) (21:34 - 22:19)
Musicians: Farhang Sharif (Tar)
Play (Dashti) (22:19 - 24:24)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Farhang Sharif (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Shahriyar (Unknown)
Play (Dashti) (24:24 - 25:04)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Farhang Sharif (Tar)
Play (Dashti) (25:04 - 25:46)
Musicians: Habibu’llah Badi’i (Violin) ; Farhang Sharif (Tar) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Shahriyar (Ghazal)
Play (25:46 - 00:00)
Announcers: Radio announcer