Play (00:00 - 00:32)
Announcers: Radio announcer
Play (Sigah) (00:32 - 01:09)
Musicians: Asadu’llah Malik (Violin) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: ’Abdu’l-Rahman Jami (Ghazal)
Play (Sigah) (01:09 - 02:59)
Musicians: Asadu’llah Malik (Violin)
Play (Sigah) (02:59 - 03:04)
Musicians: Asadu’llah Malik (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: ’Abdu’l-Rahman Jami (Ghazal)
Play (Sigah) (03:04 - 07:59)
Musicians: Asadu’llah Malik (Violin) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Sigah) (07:59 - 10:08)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Jahangir Malik (Zarb/Dunbak)
Play (Sigah) (10:08 - 27:24)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Singer of the Avaz: Shajarian (Siyavush Bidikani) Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): hama ‘umr bar nadaram sar az in khumar-i masti
Play (27:24 - 00:00)
Announcers: Radio announcer