Play (00:00 - 00:28)
Announcers: Radio announcer
Play (Sigah) (00:28 - 01:25)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (Sigah) (01:25 - 02:22)
Musicians: Parviz Yahaqqi (Violin) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Anon.
Play (Sigah) (02:22 - 04:03)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (Sigah) (04:03 - 04:29)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Habib Khurasani (Tarkib-band)
Play (Sigah) (04:29 - 05:29)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (Sigah) (05:29 - 05:45)
Musicians: 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Habib Khurasani (Tarkib-band)
Play (Sigah) (05:45 - 06:58)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (Sigah) (06:58 - 07:08)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; Parviz Yahaqqi (Violin) Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Habib Khurasani (Tarkib-band)
Play (Sigah) (07:08 - 08:16)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (08:16 - 08:25)
Poets whose poems are declaimed in the program: Habib Khurasani (Tarkib-band)
Play (Sigah) (08:25 - 12:52)
Musicians: Anon. (Zarb/Dunbak) ; 'Ahmad ‘Ibadi (Sitar) ; Parviz Yahaqqi (Violin)
Play (12:52 - 13:01)
Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Habib Khurasani (Tarkib-band)
Play (Sigah) (13:01 - 13:50)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Murtaza Mahjubi
Play (Sigah) (13:50 - 22:40)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Rahi Mu‘ayyiri Singer of the song (Tarana): Marziyya Composer of the song: Murtaza Mahjubi First line of the song (Tarana): man az ruz-I azal divana budam (Man az ruz-i azal)
Play (Sigah) (22:40 - 23:20)
Musicians: Murtaza Mahjubi (Piano) Composer of the song: Murtaza Mahjubi
Play (Sigah) (23:20 - 29:24)
Musicians: Murtaza Mahjubi (Piano) Singer of the Avaz: Marziyya Poet of poem sung (Avaz): Mawlana (Rumi) (Mathnawi) First hemstitch of the poem sung (Avaz): guft ma‘shuqi bih ‘ashiqi ki’ay fata
Play (Sigah) (29:24 - 30:46)
Musicians: Murtaza Mahjubi (Piano)
Play (Sigah) (30:46 - 32:39)
Musicians: Murtaza Mahjubi (Piano) Singer of the Avaz: Marziyya Poet of poem sung (Avaz): Mawlana (Rumi) (Mathnawi)
Play (Sigah) (32:39 - 36:08)
Musicians: Murtaza Mahjubi (Piano) Singer of the Avaz: Marziyya Poet of poem sung (Avaz): Adib-i Nishapuri First hemstitch of the poem sung (Avaz): Dil bih yar bi vafa-i khishtan
Play (36:08 - 37:06)
Announcers: Rushanak Poets whose poems are declaimed in the program: Shahriyar (Ghazal)
Play (Sigah) (37:06 - 37:56)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Murtaza Mahjubi
Play (Sigah) (37:56 - 46:48)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Rahi Mu‘ayyiri Singer of the song (Tarana): Marziyya Composer of the song: Murtaza Mahjubi First line of the song (Tarana): man az ruz-I azal divana budam (Man az ruz-i azal)
Play (46:48 - 00:00)
Announcers: Rushanak