Play (00:01 - 00:22)
گوینده: روشنك
Play (بیات زند) (00:22 - 02:08)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (02:08 - 02:23)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (بیات زند) (02:23 - 04:51)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (04:51 - 05:00)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (بیات زند) (05:00 - 05:31)
نوازندگان: كسایی، حسن
Play (بیات زند) (05:31 - 06:16)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (افشاری) (06:16 - 08:47)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (08:47 - 09:08)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (بیات زند) (09:08 - 21:03)
خواننده آواز: ذبیحی، سیّدجواد سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: عشق شوقی در نهاد ما نهاد
Play (21:03 - 21:17)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به مولانا (مثنوی)
Play (بیات زند) (21:17 - 27:45)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (27:45 - 27:59)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: شیخ بهایی (رباعی)
Play (بیات زند) (27:59 - 30:03)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (30:03 - 00:00)
گوینده: پیمان، اسدالله سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)