نجاحی، مجید

نجاحی، مجید (تو ۱۳۱۹ ش) كی از تكنوازان سنتور در بسیاری از برنامه‌های گل‌ها، در كنار فرامرز پایور، رضا ورزنده، منصور صارمی و فضل‌الله توكل. او در موسیقی خود آموخته بود و توانست با روش ویژه‌ای كه در سنتورنوازی داشت (و تا امروز منحصر به خود او باقی مانده است) از سال ۱۳۱۹ش به بعد در موسیقی و در برنامه گ‌ل‌ها، به شهرت برسد. تشویق‌كننده او حسین قوامی خواننده مشهور بود كه همراه صدای سنتور او برنامه‌های متعددی ضبط كرده است. نوازندگی نجاحی، از طرفی با الهام از صدای پیانو و از طرف دیگر با الهام از صدای سازهایی است كه قابلیت‌های مالشی و كششی دارند. فضای اغراق شده و صداهای احساساتی و رمانتیسم خاص او، اسباب محبوبیت او در برنامه‌های گ‌لها و بعد در برنامه‌های تكنوازان شد كه نجاحی در آن برنامه‌ها، سهم بسیاری داشته است. مجید نجاحی از ۱۳۵۷ به بعد به دلیل تغییر فضای موسیقی در ایران در رادیو و تلویزیون فعالیت نداشته و به تدریس در منزل پرداخته است.