روشنك

روشنك (تو ۱۳۱۴-۱۳۹۱ ش ) گویندۀ برنامۀ گل‌ها در سال‌های ۱۳۳۴-۱۳۵۱ ش با نام اصلی صدیقه ـ سادات رسولی، از ابتدای دورۀ گل‌های جاویدان به این برنامه پیوست و صدای لطیف او كه اشعار كلاسیك فارسی را با حالی شاعرانه و پُر احساس می‌خواند، تبدیل به معرف یا آرم برنامۀ گل‌ها شد. حتی وقتی كه بعد از او تعدادی از گویندگان زن نظیر آذر پژوهش، فیروزه امیرمعز ... به برنامۀ گل‌ها وارد شدند، باز هم خاطرۀ تابناك صدای روشنك از یاد دوستداران برنامۀ گل‌ها نرفت. او بانویی با فرهنگ، گوشه‌گیر و دارای روحیۀ مذهبی و تفكر عرفانی است و در ۴۰ سال گذشته، هیچ حضور اجتماعی آشكاری را نداشته و مصاحبه‌ای نیز نكرده است. حتی عكس‌های او جز یكی دو قطعه بیشتر در دسترس نیست. تنها یك مصاحبۀ كوتاه در رادیوبه مناسبت ۳۵ سالگرد رادیو با صدای او در دست است.