امینای نجفی (فراهانی)

امینای فراهانی (قرن یازدهم هجری قمری) از شاعران عهد صفویه که به فضل و پرهیزکاری مشهور بود. از زاد و بوم خویش به عراق رفت و در نجف اشرف مسکن گزید. رباعی زیر از اوست: بشتاب به سوی نجف ای دل بشتاب/ دریاب این فوز را به زودی دریاب// چون خواب نجف عبادت یزدان است/ خود را به نجف رسان و بر پشت بخواب.

اثرآفرینان (۳ /۳۰۴).