تسلی شیرازی

تسلی شیرازی، آقا رجبعلی (قرن سیزدهم هجری) مذهب و شاعری که اهل شیراز بود و شغل وى مُذهبى و در تذهیب اوراق دست توانایى داشت و جدول‏كشى نیز مى‏كرد. منزل وى محل اجتماع ادیبان و ظریفان بود. گاهى نیز شعر مى‏گفته و صاحب دیوان  نیز بوده است.

مجمع‌الفصحاء (۴ /۱۸۴).