روحی همدانی

(قرن دهم هجری)

روحی همدانی (قرن دهم هجری) از شاعران بذله‌گو و لطیفه‌پرداز در دورۀ شاه عباس اول صفوی بود. زبان وی را به سبب هزل و هجوی که سرود، به دستور شاه عباس بریدند. از اوست: در کوی تو سرهای شهیدان محبت/ بی ضربت جلاد جدا گشته ز تن‌ها.

اثرآفرینان (۳ /۱۳۴).