صدارت، علی

نسیم اردکانی، علی صدارت، فرزند شیخ محمد مجتهد (تو  ۱۲۸۶- ۱۳۸۶ ش) حقوقدان و شاعری که متخلص به «نسیم» بود. وی در اردکان یزد به دنیا آمد. بعد از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش و اصفهان برای ادامۀ تحصیل به تهران آمد و از دانشکدۀ حقوق موفق به اخذ کارشناسی و سپس دکترای حقوق شد. وی در ۱۳۱۶ ش وارد دادگستری شد و چندی ریاست دادگستری استان کرمانشاهان را به عهده داشت. نسیم علاوه بر شخصیت قضایی، شاعری بلند پایه و تواناست و در سرودن انواع شعر به سبک استادان خراسان مهارت دارد. از آثارش دیوان شعر اوست که قسمتی از آن با نام ترانه‌های نسیم منتشر شده است. از اوست: گذشت عمر و تو گویی خیال و خوابی بود/  گــــــذشته محنت و آینده چون سرابی بود// ز شیـــدگی چو شبی بود زندگی/ كه در آن  فـــــــروغ عشق و جوانی چو ماهتابی بود// ز عـــــمر  دوره برجــــــسته شباب ، نسیم/ درست همــــچو حبابی به روی آبـی بود.

اثرآفرینان (۶ /۳۸)؛ سخنوران نامی معاصر (۶/ ۳۶۳۱- ۳۶۳۸).