گلهای تازه ۶۹

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

 

 

ای بلبل اگر نالی من با تو هم‌آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

 

 

ای بلبل اگر نالی من با تو هم­آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل‌اندامی

 

 

سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد

آنان‌که ندیدستند سروی به لب بامی

 

 

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

 

 

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

 

 

گرچه شب مشتاقان تاریک بوَد امّا

نومید نباید بود از روشنی بامی

 

 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

 

 

 

 

سعدی (غزل)

 

آواز: ایرج

 

 

 

 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

 

 

ای بلبل اگر نالی من با تو هم‌آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل‌اندامی

 

 

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

 

 

گرچه شب مشتاقان تاریک بود امّا

نومید نباید بود از روشنی بامی

 

 

سعدی به لب دریا دُردانه کجا یابی

در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی

 

 

 

 

سعدی (غزل)

 

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

سعدی به لب دریا دُردانه کجا یابی

در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی

 

 

 

 

سعدی (غزل)

 

Back to programme page