گلهای تازه ۸۴

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

حاشا که من به موسم گل ترکِ مِی‌کنم

من لاف عقل می‌زنم این کار کِی کنم

 

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار بانگ بربط و آواز نِی کنم

 

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق و مِی کنم

 

 

کی بود در زمانه وفا جام مُی بیار

تا من حکایت جم و کاووسِ کِی کنم

 

 

کو پیک صبح تا گِلُه‌های شب فراق

با آن خجسته طالع فرخند پی کنم

 

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار بانگ بربط و آواز نِی کنم

 

 

حاشا که من به موسم گل ترکِ مِی کنم

من لاف عقل می‌زنم این کار کِی کنم

 

 

 

 

حافظ (غزل)

آواز: شهیدی

 

 

 

 

حاشا که من به موسم گل ترکِ مِی‌کنم

من لاف عقل می‌زنم این کار کِی کنم

 

 

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار بانگ بربط و آواز نِی کنم

 

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق و مِی کنم

 

 

کی بود در زمانه وفا جام مُی بیار

تا من حکایت جم و کاووسِ کِی کنم

 

 

کو پیک صبح تا گِلُه‌های شب فراق

با آن خجسته طالع فرخند پی کنم

 

 

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم

 

 

 

 

حافظ (غزل)

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

روزی رُخش ببینم و تسلیمِ وی کنم

 

 

 

 

حافظ (غزل)

Back to programme page