گلهای تازه ۸۶

گوینده: آذر پژوهش

ای زلف تو هر خَمی کمندی

چشمت به کرشمه چشم‌بندیمخرام بدین صفت مبادا

کز چشم بدت رسد گزندییا چهره بپوش یا بسوزان

بر روی چو آتشت سپندی

سعدی (ترجیع‌بند)

گوینده: آذر پژوهش

ای آینۀ ‏ ایمنی که ناگاه

در تو رسد آه دردمندیدیوانۀ عشقت ای پری‌روی

عاقل نشود به هیچ پندیای سرو به قامتش چه مانی

زیباست ولی نه هر بلندی

سعدی (ترجیع‌بند)

گوینده: آذر پژوهش

کریم به امید و دشمنانم

بر گریه زنند ریشخندییارب چه شدی اگر به رحمت

باری سوی ما نظر فکندییک چند به خیره عمر بگذشت

من‌بعد بر آن سرم که چندیبنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالۀ کار خویش گیرم

سعدی (ترجیع‌بند)

گوینده: آذر پژوهش

ز دستم برنمی‌خیزد که یکدم بی‌تو بنشینم

به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ‌کس بینممن اوّل روز دانستم که با شیرین در افتادم

که چون فرهاد باید شُست دست از جان شیرینمتو را من دوست می‌دارم خلاف هر که درعالم

اگر طعنه است بر عقلم اگر رخنه است در دینم

سعدی (غزل)

گوینده: آذر پژوهش

برآ ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد

که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه پروینم

سعدی (غزل)

آواز: محمودی خوانساری

ز دستم برنمی‌خیزد که یکدم بی‌تو بنشینم

به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ‌کس بینممن اوّل روز دانستم که با شیرین درافتادم

که چون فرهاد باید شُست دست از جان شیرینمتو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم

اگر طعنه است بر عقلم اگر رخنه است در دینم

سعدی (غزل)

گوینده: آذر پژوهش

تو را من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم

اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه است در دینم

سعدی (غزل)

آواز: محمودی خوانساری

دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید

که جز وی کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینمز دستم برنمی‌خیزد که یکدم بی‌تو بنشینم

به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ‌کس بینم

سعدی (غزل)

گوینده: آذر پژوهش

دلی چون شمع می‌باید که بر جانم ببخشاید

که جز وی کس نمی‌بینم که می‌سوزد به بالینم

سعدی (غزل)


ای زلف تو هر خَمی کمندی

چشمت به کرشمه چشم‌بندیمخرام بدین صفت مبادا

کز چشم بدت رسد گزندی

سعدی (ترجیع‌بند)

آواز: محمودی خوانساری

ای زلف تو هر خَمی کمندی

چشمت به کرشمه چشم‌بندییا رب چه شدی اگر به رحمت

باری سوی ما نظر فکندی

سعدی (ترجیع‌بند)

Back to programme page