گلهای تازه ۱۱۵

گوینده: رضا معینی

 

 

 

 

صحن بستان ذوق‌بخش و صحبت یاران خوش است

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

 

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افگاران خوش است

 

 

مرغ شب‌خوان را بشارت باد کاندر راه عشق  

دوست را با نالۀ شب‌های بیداران خوش است

 

 

گرچه در بازار دهر از خوشدلی جز نام نیست 

 شیوۀ رندی و خوشباشی عیّاران خوش است

 

 

 

 

حافظ (غزل)

آواز: مجمودی خوانساری

 

 

 

 

صحن بستان ذوق‌بخش و صحبت یاران خوش است

وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

 

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افگاران خوش است

 

 

مرغ شب‌خوان را بشارت باد کاندر راه عشق

دوست را با نالۀ شب‌های بیداران خوش است

 

 

گرچه در بازار دهر از خوشدلی جز نام نیست 

شیوۀ رندی و خوشباشی عیّاران خوش است

 

 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش

کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است

 

 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش

کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است

 

 

کار سبکباران خوش است

 

 

 

 

حافظ (غزل)

گوینده: رضا معینی

 

 

 

 

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش

کاندرین دیر کهن کار سبکباران خوش است

 

 

 

 

حافظ (غرل)

Back to programme page