گلهای تازه ۱۴۹

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای

حُسن تو جلوه می‌کند وین همه پرده بسته‌ای

 

 

خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای

ما همه صید کرده‌ای خود ز کمند جَسته‌ای

 

 

خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای

ما همه صید کرده‌ای خود ز کمند جسته‌ای

 

 

از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم

هم تو که خسته‌ای دلم مرهم ریش خسته‌ای

 

 

گر به جراحت و الم دل بشکستیم چه غم

می‌شنوم که دم به دم پیش دل شکسته‌ای

 

 

از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم

هم تو که خسته‌ای دلم مرهم ریش خسته‌ای

 

 

ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای

حُسن تو جلوه می‌کند وین همه پرده بسته‌ای

 

 

 

 

سعدی (غزل)

آواز: گلپایگانی

 

 

 

 

ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای

حُسن تو جلوه می‌کند وین همه پرده بسته‌ای

 

 

خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای

ما همه صید کرده‌ای خود ز کمند جسته‌ایم

 

 

از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم

هم تو که خسته‌ای دلم مرهم ریش خسته‌ای

 

 

گر به جراحت و الم دل بشکستیم چه  غم

می‌شنوم که دم به دم پیش دل شکسته‌ای

 

 

ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته‌ای

حُسن تو جلوه می‌کند وین همه پرده بسته‌ای

 

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

گر به جراحت و الم، دل بشکستیم چه غم

می‌شنوم که دم به دم، پیش دل شکسته‌ای

 

 

 

 

سعدی (غزل)

Back to programme page