گلهای تازه ۱۶۸

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بلاست

هر که در این حلقۀ نیست فارغ از این ماجراست

 

 

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ

دیدن او یک نظر صد چو مَنَش خونبهاست

 

 

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست

 

 

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

 

 

دعوی عشّاق را شرع نخواهد بیان

گونۀ زردش دلیل نالۀ زارش گواست

 

 

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

 

 

سلسلۀ  موی دوست حلقۀ دام بلاست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

 

 

 

 

سعدی (غزل)

آواز: محمودی خوانساری

 

 

 

 

سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بلاست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

 

 

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ

دیدن او یک نظر صد چو مَنَش خونبهاست

 

 

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست‌تر ازجان ماست

 

 

دعوی عشّاق را شرع نخواهد بیان

گونۀ زردش دلیل نالۀ زارش گواست

 

 

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

 

 

 

 

سعدی (غزل)

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

 

 

 

 

سعدی (غزل)

Back to programme page