گلهای تازه ۱۷۸

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

حَسبِ حالی نَنِوشتیم و شد اَیّامی چند

محرَمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

 

 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 

 

چون می از خُم به سبو رفت و گل افکند نقاب

فرصتِ عیش نگه‌دار و بزن جامی چند

 

 

 

 

حافظ (غزل)

آواز: شجریان

 

 

 

 

حَسبِ حالی نَنِوشتیم و شد اَیّامی چند

محرَمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

 

 

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

 

 

چون می از خُم به سبو رفت وگل افکند نقاب

فرصت عیش نگه‌دار و بزن جامی چند

 

 

قندِ آمیخته با گُل نه علاجِ دلِ ماست

بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

 

 

 

 

حافظ (غزل)

 

آواز: شجریان

 

 

 

 

زاهد زاهد از کوچهٔ رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبتِ بدنامی ما

 

 

ای گدایان ِ خرابات خدا یار شماست

چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند

 

 

پیر میخانه چه خوش گفت به دُردی‌کِشِ خویش

که مگو خالِ دل سوخته با خامی چند

 

 

حافظ از شوقِ رُخِ مهر فروغِ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سویِ ناکامی چند

 

 

 

 

حافظ (غزل)

گوینده: آذر پژوهش

 

 

 

 

زاهد از کوچهٔ رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

 

 

 

 

حافظ (غزل)

Back to programme page