گلهای تازه ۲۰۱

      
 دکلمه: آذر پژوهش          
 

گر کنم در سرِ وفات سری

ای که قصد هلاک من داری

دوست دارم که خاک پات شوم

سهل باشد زیان مختصری

صبر کن تا ببینمت نظری

تا مگر بر سرم کنی گذری

 
        سعدی (غزل)  
تصنیف: هنگامه اخوان          
 

مرغ سحر ناله سر کن

ز آه شرربار این قفس را

بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ

وز نفسی عرصۀ این خاک توده را

ظلم ظالم جور صیّاد

ای خدا ای فلک ای طبیعت

نوبهار است گل به بار است

داغ مرا تازه‌تر کن

برشکن و زیر و زبر کن

نغمۀ آزادی نوع بشر سرا

پُر شرر کن ناله سر کن

آشیانم داده بر باد

شام تاریک ما را سحر کن

ابر چشمم ژاله بار است

 
   

این قفس چون دلم تنگ و تار است

   
 

شعله فکن در قفس ای آه آتشین

جانب  عاشق نگه ای تازه گل از این

 
   

جانب  عاشق نگه ای تازه گل از این

   
  بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن
مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصرکن
 
           
        .ملک‌الشعراء بهار (غزل)  

آواز: هنگامه اخوان

         
 

ر کنم در سرِ وفات سری

حیرتم در کمال بی‌چون است

ای که قصد هلاک من داری

دوست دارم که خاک پات شوم

سهل باشد زیان مختصری

کاین کمال آفریده در بشری

صبر کن تا ببینمت نظری

تا مگر بر سرم کنی گذری

 
        سعدی (غزل)  
گوینده: آذر پژوهش          
  آهِ سعدی اثر کند در کوه. نکند در تو سنگدل اثری  
           
           
           
           
           
           

Back to programme page