گلهای رنگارنگ ۲۹۷

      
دکلمه: روشنك        
 

بیا كه طرح ریا از میان براندازیم                         

چرا به خود غم بیهوده ره دهیم مدام                       

تن توانگر ما پیش از آنكه كوزه كنند                       

برون ز دایره یك طرح دیگر اندازیم

چرا همیشه كدورت به خاطر اندازیم

غنیمت است دمی می به ساغر اندازیم

 
      شاعر ناشناس (غزل)
       
آواز: شهیدی     
 

سحرم دولت بیدار به بالین آمد                  

قدحی در كش و سرخوش به تماشا بخرام                  

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای             

شادی یاد پری چهره بده باده ناب               

گفت برخیز كه آن خسرو شیرین آمد

تا ببینی كه نگارت به چه آیین آمد

كه ز صحرای ختن آهوی مشكین آمد

كه می ناب دوای دل غمگین آمد

 
      حافظ (غزل)
       
ترانه: شهیدی    
 

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود                   

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه                   

برو ای زاهد خود بین كه ز چشم من و تو                 

ترك عاشق كش من مست برون رفت امروز             

عیب مستان مكن ای خواجه كه ازو كهنه روان           

چشمم آن دم كه ز شوق تو نهد سر به لحد                 

سر ما خاك ره پیر مغان خواهد بود

كه زیارتگه رندان جهان خواهد بود

راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود

تا كه را خون دل از دیده روان خواهد بود

كس ندانست كه رحلت به چه سان خواهد بود

تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

 
      حافظ (غزل)
       
روشنك:    
  همیشه شاد و همیشه خوش باشید.    
       
       
       
       
       
       
       
       


Back to programme page