گلهای رنگارنگ ۳۸۵

      

       
         
       
دکلمه:  آذر پژوهش       
  نوای منی بی نوای توام     بلای منی مبتلای توام  
     رهی معیری  
ترانه : پوران     
       
 


نه هم زبانی نه هم نوایی تا به او گویم ز عشقت حكایتی

 نه مهربانی نه چاره سازی تا كنم از سوز پنهان شكایتی

نوای منی بی نوای توام بلای منی مبتلای توامشور و مستی تویی

 نور هستی تویی منم غباری به كوی تو سرود منی چنگ و عود منی

وجود منی تار و پود منیجام و ساقی تویی عشق باقی تویی

منم كه مستم به بوی تومن كه در دام هلاك افتاده ام

من كه چون اشكی به خاك افتاده ام

عاشقی دیوانه ای افسرده جانم

 بی دلی بی حاصلی بی آشیانم

من كی ام درد آشنایی بی نصیبی بی نوایی

هرشب افسانه ای دارد دل دیوانۀ من

بشنو ای مرغ شب راز و من و افسانه من

 
       رهی معیری
       
 

دل زود باورم را به كرشمه ای ربودی

به هم الفتی گرفتیم  ولی رمیدی از ما

من از آن كشم ندامت كه تو را نیازمودم 

چو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی

من و دل همان كه بودیم و تو آن نه ای كه بودی

تو چرا ز من گریزی كه وفایم آزمودی

 
      رهی معیری (غزل)
آواز : شهیدی      
       
 

هزاران غم به دل اندوته دیرم   

به یك آه  سحرگاه  از دل تنگ  

به سینه  آتشی  افروته دیرم

هزاران مدعی را سوته دیرم 

 
      باباطاهر (دوبیتی)
       
 

بی تو اشکم ز مژگان  تر آیی   

بی تو در كنج تنهایی همه روز 

بی تو  نخل امیدم  بی بر آیی

نشینم تا كه عمرم بر سر آیی

 
      باباطاهر (دوبیتی)
       
 

دلم بی وصل تو شادی  مبینم

خراب آباد دل بی مقدم دوست   

به غیر از محنت و زاری مبینم

الهی هرگز آبادی مبینم 

 
      باباطاهر (دوبیتی)
       
 

ای دل  شكایت ها مكن تا نشنود دلدار من 

ای دل مرو در خون من در اشک چون جیحون من 

چون لطف دیدم رای تو اوفتادم اندر پای تو 

ای دل نمی ترسی مگر از یارب بسیار من

نشنیده ای  شب  تا سحر آن ناله های زار من

گفتم  نباشم  در جهان  گر تو  نباشی  یار من

 
      مولوی (غزل)
       
دکلمه:  آذر پژوهش     
 

من  و دل همان  كه   بودیم 

من از آن كشم ندامت كه تو را نیازمودم 

تو آن نه ای كه بودی

تو چرا ز من گریزی كه وفایم آزمودی

 
      (رهی معیری)
آواز : قوامی     
       
  چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم   
    با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم  
       
  اشکی كه  ریختیم به  یاد  تو   ریختیم      
    عمری كه سوختیم برای تو سوختیم  
       
  پروانه سوخت یك شب و آسود جان او       
    ما عمرها ز داغ جفای تو سوختیم  
       
  دیشب  كه  یار انجمن  افروز غیر بود      
    ای شمع  تا سپیده به جای تو سوختیم  
       
  كوتاه كن حكایت شب های غم "رهی"   
    كز برق آه و سوز نوای تو سوختیم  
      (رهی معیری)
دکلمه: آذر پژوهش     
  چون است حال بستان ای باد نوبهاری       
    كز  بلبلان  بر آمد  فریاد  بی قراری  
       
  گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت       
     تو در میان گلها چون گل میان خاری  
  هر درد را كه بینی درمان و چاره ای هست      
    درمان درد "سعدی" با دوست سازگاری  
       
ترانه  : پوران     
  چون است و حال بستان ای باد نو بهاری      
    كز  بلبلان    برآمد   فریاد   بی قراری   
  گل    نسبتی   ندارد   با  روی    دلفریبت      
    تو در میان گلها  چون  گل میان خاری   
 

سعدی(غزل)

 
 

نه هم زبانی نه هم نوایی تا به او گویم ز عشقت حكایتی

 نه مهربانی نه چاره سازی تا كنم از سوز پنهان شكایتی

نوای منی بی نوای توام بلای منی مبتلای توامشور و مستی تویی

 نور هستی تویی منم غباری به كوی تو سرود منی چنگ و عود منی

وجود منی تار و پود منیجام و ساقی تویی عشق باقی تویی

منم كه مستم به بوی تومن كه در دام هلاك افتاده ام

من كه چون اشكی به خاك افتاده ام

عاشقی دیوانه ای افسرده جانم

 بی دلی بی حاصلی بی آشیانم

من كی ام درد آشنایی بی نصیبی بی نوایی

هرشب افسانه ای دارد دل دیوانۀ من

بشنو ای مرغ شب راز و من و افسانه من

 
      رهی معیری
آذر پژوهش:        
  نوای منی بی نوای توام   بلای منی مبتلای توام  
       
       
       
       
       
       
       
       


Back to programme page