گلهای رنگارنگ ۴۹۱

      
دکلمه: آذر پژوهش        
 

فریب نكهت گل خوردم و ندانستم              

كجا شد آن همه مهری كه داشتی              

كه هر نفس به مشامی كند هم آغوشی

كه اكنون به خاطرت نرسم گر شوم فراموشی

 
      امینای نجفی (غزل)
       
       
 

 

 

 
 

ای نخل آرزو لب لعلت طبیب كیست     

هرجا كه عاشقی است فلك در كمین اوست  

پرورده ای عجب رطبی تا نصیب كیست

آه این حسود سنگدل آخر رقیب كیست

 
 

 

 

اهلی شیرازی (غزل)
 

 

 

 
 

 

 

 
 

وه چه خوب آمدی صفا كردی                             

بی وفایی مگر چه عیبی داشت                

چه عجب شد كه یاد ما كردی

كه پشیمان شدی وفا كردی

 
 

 

 

ایرج میرزا (دوبیتی)
       
 

 

 

 
 

دل به یار بی وفای خویشتن                                

زخم فرهاد و من از یك تیشه بود              

دادم و دیدم سزای خویشتن

او به سر زد، من به پای خویشتن

 
      (ادیب نیشابوری)
       
آواز: ایرج     
 

بالا بلند عشوه گر نقش باز من                             

دیدی دلا كه آخر پیری و زهد و علم                       

بر خود چو شمع خنده زنان گریه می كنم                  

كوتاه كرد قصۀ زهد دراز من

با من چه كرد دیدۀ معشوقه باز من

تا با تو سنگدل چه كند سوز و ساز من

 
      حافظ (غزل)
       
دکلمه: آذر پژوهش    
       
 

ز جام عشق او مستم دگر پندم مده ناصح  

مرا امید بهبودی نماندست ای خوشا روزی 

نصیحت گوش كردن را دلی هشیار می باید

كه می گفتم علاج این دل بیمار می باید

 
      شیخ بهایی عاملی (غزل)
       
ترانه: سیما بینا     
 

باده بده كه گویمت من كی ام و چكاره ام 

هست ز می سرشت من مستی سرنوشت من

نیست مرا ز بیش و كم غیر دلی رهین غم  

شب همه شب به می كشی آخر شب به بیهوشی       

رندم و لا ابالی ام باده كشی شعار من

دیر مغان بهشت من حور بهشت یار من

وین دل خسته نیز هم نیست به اختیار من

غم نخورم ز كار كس دل ندهم به یار كس

 
       
    من به جهان نه یار كس كس به جهان نه یار من  
      (تسلی شیرزای)
       
دکلمه: آذر پژوهش     
 

 

از نصحیت می دهم تسكین دل آزرده را                   

وا نشد هرگز دل تنگم كه می ماند گره                    

 

نیست مرهم جز زبان نخجیره پیكان خورده را

آرزوی خنده در دل غنچه پژمرده را

 
      حالتی ترکمان (غزل)
       
 

ای برق آه بر سر آن كوی جلوه ای                       

بر باد رفت خاك من از آتش فراق                        

ای سیل اشک بر دل سنگش سرایتی

ای آب دیده سوختم آخر حمایتی

 
      بهجت شیرازی (غزل)
       
آواز: گلپایگانی     
 

درخت غنچه بر آورد و بلبلان مستند                       

بساط سبزه لگدكوب شد به پای نشاط                       

به سرو گفت كسی میوه ای نمی آری                     

درخت غنچه بر آورد و بلبلان مستند                       

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

ز بس كه عارف و عامی به رقص برجستند

جواب داد كه آزادگان تهی دستند

جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند

 
      سعدی (غزل)
       
دکلمه: آذر پژوهش    
 

فریب نكهت گل خوردم و ندانستم              

كجا شد آن همه مهری كه داشتی              

كه هر نفس به مشامی كند هم آغوشی

كه اكنون به خاطرت نرسم گر شوم فراموشی

 
      امینای نجفی (غزل)
       
ترانه: سیما بینا    
 

باده بده كه گویمت من كی ام و چكاره ام   

هست ز می سرشت من مستی سرنوشت من   

نیست مرا ز بیش و كم غیر دلی رهین غم

شب همه شب به می كشی آخر شب به بیهوشی  

رندم و لا ابالی ام باده كشی شعار من

دیر مغان بهشت من حور بهشت یار من

وین دل خسته نیز هم نیست به اختیار من

غم نخورم ز كار كس دل ندهم به یار كس

 
       
    من به جهان نه یار كس كس به جهان نه یار من  
      (تسلی شیرزای)
       
دکلمه: آذر پژوهش    
 

در پرتو طلایی خورشید صبحگاه              

در پیچ و تاب زلف بنفش بنفشه ها             

در لرزش شكوفه ای از موج نرم باد

نقش خیال روی تو می آیدم بیاد

 
      (شاعر ناشناس)
       
       
 

تسكین خاطر دل زار منی هنوز               

بگذار تا به طعنه بگویند عاشق است                       

شمعی به خلوت شب تار منی هنوز

خوشحالم ای پری كه تو یار منی هنوز

 
      (شاعر ناشناس)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Back to programme page