برگ سبز ۱۳۸

      
دکلمه:           
  چشم بگشا كه جلوۀ دلدار                              

این تماشا چو بنگری گویی                           

به تجلی است از درو دیوار

لیس فی الدار غیره دیار

 
   
منسوب به عطار (قصیده) 
       
دکلمه:‌روشنك    
 

امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم 

گویا شده ای عاشق  ای دل كه بدین گونه

ذرات وجود من از رقص به وجد آید 

سوزم به حضور جمع پروانه صفت از رشك

ذرات وجود من از رقص به وجد آید  

جز مستی می در سر شور دگرت بینم

خوناب جگر جاری از چشم ترت بینم

ای ماه جهان آرا گر  یك نظرت بینم

چون شمع به بزم غیر گر جلوه گرت بینم

ای ماه جهان آرا گر یك نظرت  بینم

 
      محیط قمی (غزل)
       
دکلمه: روشنك    
 

خوشتر از دوران عشق ایام نیست 

سرو را با جمله زیبایی و قد  

مستی از من پرس و  شور عاشقی 

بامداد عاشقان را شام نیست

پیش اندام تو هیچ اندام نیست

وآن كجا داند كه دُرد آشام نیست؟

 
      سعدی (غزل)
آواز: عبدالوهاب شهیدی    
 

خوشتر از دوران عشق ایام نیست      

هر كسی را نام معشوقی كه هست 

بامداد عاشقان را شام نیست

می بَرَد ، معشوق ما را نام نیست

 
       
       
دکلمه:‌ روشنك    
  هر كه را با ماهرویی سرخوشست                            دولتی دارد كه پایانیش نیست  
      سعدی (غزل)
       
آواز:‌ عبدالوهاب شهیدی    
 

تا نسوزد بر نیاید بوی عود   

سرو را با جمله زیبایی و قد 

مستی از من پرس  و شور عاشقی  

پخته داند این سخن با خام نیست

پیش اندام تو هیچ اندام نیست

وآن كجا داند كه دُرد آشام نیست ؟

 
      سعدی (غزل)
       
دکلمه: روشنك    
  زیبد كه زدرگاهت نومید نگردد باز                            آن كس كه به امیدی بر خاك درت افتد  
      عراقی (غزل)
       
روشنک:    
  این هم برگ سبزی بود تحفۀ درویش ؛ علی نگهدار شما .  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Back to programme page