برگ سبز ۱۸۳

      
گوینده: روشنک        
 

چشم بگشا که جلوه دلدار

این تماشا چوبنگری گویی

به تجلی است از درودیوار

لیس فی الدارغیره دیار  

 
      منسوب به عطار (قصیده)
دکلمه: روشنک      
 

با آنكه كس ز آتش عشقت چو ما نسوخت  

جز آهن دل تو كه دارد توان و تاب 

 بس عاشقان كه خویش چو پروانه سوختند

این آتشی كه در دل من از هوای توست 

در نی نوای عشق چو مطرب نمود ساز  

فرصت ز لعل نوش تو آب بقا نیافت  

بر ما دلت نسوخت ندانم چرا نسوخت

دیگر دلی نماند كه بر حال ما نسوخت

كس غیر ما و شمع ز سر تا به پا نسوخت

كی برگرفت شعله كه مرغ هوا نسوخت

ر حیرتم كه نی ز چه از این نوا نسوخت

تا در محبت تو به نار بلا نسوخت

 
      فرصت شیرازی (غزل)
دکلمه: روشنک      
 

كنون كه بار خزان فرش لعل فام كشید 

دلم كه جام نگون داشت سال‌ها چو حباب  

خزان در آمدن آن سوار حاضر بود  

فلك بداد مرادم چنان كه دل می‌خواست 

هزار جرعة سیر است در پیالة عشق 

خوش آنكه در صف مستان نشست و جام كشید

دلی كه موج شراب از چه سان به دام كشید

كه در رهش ورق زر به احترام كشید

به هر سر مویم صد انتقام كشید

خوش آن حریف كه این باده را تمام كشید

 
      فرصت شیرازی (غزل)
آواز: ایرج      
 

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است  

جانا به حاجتی كه تو را هست با خدای

ای مدعی برو كه مرا با تو كار نیست

محتاج جنگ نیست گرت قصدِ خون ماست  

چون كوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

آخر دمی بپرس كه ما را چه حاجت است

احباب حاضرند به اَعدا چه حاجت است

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است   

 
      حافظ (غزل)
       
دکلمه: روشنک      
  هزار جرعة سیر است در پیالة عشق خوش آن حریف كه این باده را تمام كشید  
      فرصت شیرازی (غزل)
دکلمه: روشنک      
  زیبد كه ز درگاهت نومید نگردد باز   آن‌ كس كه به امیدی بر خاك درت افتد  
      عراقی (غزل)
       
گوینده: روشنک      
  این هم برگ سبزی بود تحفة درویش، علی نگه‌دار شما.  

Back to programme page