گلهای تازه ۲

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

 

از شبنم عشق خاک آدم گِل شد

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

 

 

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

 

 

 

 

ابوسعید ابوالخیر (رباعی)

 

گوینده: فخری نیکزاد

 

 

 

 

 

مرغان ز چمن چمن ز مرغان خالی

تو مرغ کجایی که چنین خوشحالی

 

 

از نالۀ تو بوی بقا می‌آید

مینال در این پرده که خوش می‌نالی

 

 

 

 

ابوسعید ابوالخیر (رباعی)

 

آواز: شهیدی

 

 

 

 

 

ما دل زغم تو خسته داریم ای دوست

وز غیر تو دیده بسته داریم ای دوست

 

 

گفتی که به دل‌شکستگان نزدیکم

ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

 

       

 

از شبنم عشق خاک آدم گِل شد

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

 

 

صد نشتر عشق بر رگِ روح زدند

یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

 

 

 

 

 

ابوسعید ابوالخیر (رباعی)

آواز: شهیدی

 

 

 

 

 

سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست

 

 

در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست

کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست

 

 

 

 

ابوسعید ابوالخیر (رباعی)

 

تصنیف: شهیدی

 

 

 

 

 

ای در دل من اصل تمنّا همه تو

وی در سر من مایۀ سودا همه تو

 

 

هر چند به روزگار در می‌نگرم

امروز همه تویی و فردا همه تو

 

       

 

ای عشق به درد تو سری می‌باید

صید تو ز من قوی‌تری می‌باید

 

 

من مرغِ به یک شعله کبابم بگذار

کاین آتش را سمندری می‌باید

 

       

 

سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده بر آن رنگی نیست

 

 

در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست

کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست

 

 

 

 

ابوسعید ابوالخیر (رباعی)

 

Back to programme page