گلهای جاویدان ۱۳۹

 

دکلمه :روشنک        

گلهای جاویدان

       
 

به چه کار آیدت ز گل طبقی

گل همین پنج روز و شش باشد

از گلستان من ببر ورقی

وین گلستان همیشه خوش باشد

   
       

سعدی,گلستان ( مثنوی در بحر خفیف)

 
             
 

معاشران، گره از زلف ِ یار یاز كنید

حضورِ خلوت ِانس است و دوستان جمع اند

شبی خوش است بدین قصه اش دراز كنید

و اِن یَكاد بخوانید و در فراز كنید

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه: بهرام سلطانی            
 

رباب و چنگ به بانگ ِ بلند می گویند

كه گوش ِ هوش به پیغام اهل ِ راز كنید

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه :روشنک            
 

ساقی به نور باده بر افروز جام ما

مُطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه: بهرام سلطانی            
 

هر گز نمیرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه :روشنک            
 

بیا كه قصر ِ اَمل سخت سست بنیادست

بیار باده كه بنیاد ِ عمر بَر بادست

   
             
دکلمه: بهرام سلطانی            
 

غلامِ همت ِ آنم كه زیر چرخ كبود

ز هر چه رنگ ِ تعلق پذیرد آزادست

   
        حافظ(غزل)    
             

تاب بنفشه می دهد طرّۀ مشكسای ِتو

عشق تو سرنوشت من، خاك دَرت بهشت من

خوش چمنی ست عارضت خاصه كه در بهار حُسن

ردۀ غنچه می درد خندۀ دلگشای تو

مهر رُخَت سرشت من، راحت من رضای تو

حافظ خوش سخن بود مرغ ِ سخن سرای تو

 
        حافظ(غزل)    
             
آواز: غلامحسین بنان        
         
.شكفته شد گل حَمرا و گشت بلبل مست

اساس توبه كه در محكمی چو سنگ نمود

بیار باده كه در بارگاه استغنا

ازین رباط دو در چون ضرورت ست رحیل

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش

مقام عیش مُیَسر نمی شود بی رنج

زبانِ كلك تو حافظ چه شُكرِ آن گوید

صلای سر خوشی ای صوفیان ِ باده پرست

ببین كه جام زجاجی چه طرفه اش بشكست

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست

رَواق و طاق معیشت چه سر بلند و چه پست

كه نیستی ست سر انجام هر كمال كه هست

بلی به حكم بلی بسته اند عهد اَلست

كه تحفۀ سخنت می برند دست به دست

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه :روشنک            
فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم

   
        حافظ(غزل)    
             
دکلمه: بهرام سلطانی            
 

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار

چه كنم حرف دگر یاد نداد استادم

   
        حافظ(غزل)    
             

دکلمه :بهرام سلطانی و روشنك

       
گفتم «غم تو دارم» گفتا «غمت سر آید»

گفتم «ز مهرورزان رسم وفا بیاموز»

گفتم كه «ماه من شو» گفتا «اگر بر آید»

گفتا «ز ماهرویان این كار كمتر آید»

   
        حافظ(غزل)    
             
آواز: غلامحسین بنان        
 

حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

چون می از خُم به سبو رفت و گل افكند نقاب

زاهد از كوچۀ رندان به سلامت بگذر

ای گدایان خرابات! خدا یارِ شماست

محرمی كو كه فرستم به تو پیغامی چند

هم مگر پیش نهد لطف شما گاهی چند

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

تا خرابت نكند صحبت بد نامی چند

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

   
        حافظ(غزل)    
             
گوینده:روشنك            

این هم گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی كه هرگز نمیرد. شب خوش.

   
             
             
             
             

 

Back to programme page