یک شاخه گل ۲۱۶

      
یک شاخه گل برنامهٔ شمارهٔ ۲۱۶        
         
دکلامه: آذر پژوهش        
 

مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست

چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم  

هزار جان عزیزم فدای جان ای دوست

كه یاد می نكند عهد آشیان ای دوست

 
      سعدی (غزل
       
  یاد دارم كه در ایام پیشین كه من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم ناگاه اتفاق مُغیب افتاد پس از مدتی كه باز آمد عِتاب آغاز كرد كه در این مدت قاصدی نفرستادی گفتم دریغ آمدم كه دیدهٔ قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم  
       
 

یار دیرینه مرا گو بزبان توبه مده

رشكم آید كه كسی سیر نگه در تو كند 

كه مرا توبه بشمشیر نخواهد بودن

باز گویم نه كسی سیر نخواهد بودن

 
      سعدی (گلستانی)
آواز: عبدالوهاب شهیدی      
 

سینه ام زآتش دل در غم جانانه بسوخت    

هر كه زنجیرِ سرِ زلفِ گره گیرِ تو دید  

هر كه زنجیرِ سرِ زلفِ گره گیرِ تو دید

چون پیاله دلم از توبه كه كردم بشكست 

ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مَردُم چشم 

آشنایان نه غریب است كه دلسوز من است 

آتشی بود در این خانه كه كاشانه بسوخت

شد پریشان و دلش بر من دیوانه بسوخت

شد پریشان و دلش بر من دیوانه بسوخت

چون صُراحی جگرم بی می و پیمانه بسوخت

خرقه از سر بدر آورد و به شكرانه بسوخت

چون من از خویش برفتم دلِ دیوانه بسوخت

 
      حافظ (غزل)
       
دکلامه: آذر پژوهش      
 

ای هزاران جان فدای جان تو

گفته بودی كز توام بگرفت دل   

وی همه سرگشتگان مهمان تو

ای هزاران دل فدای جان تو

 
       
       
آواز: عبدالوهاب شهیدی      
 

ای هزاران جان فدای جان تو

گفته بودی كز توام بگرفت دل 

در سرای عصمت یزدان تویی

منتظر بنشسته ام تا بر رسد

وی همه سرگشتگان مهمان تو

ای هزاران دل فدای جان تو

بخت و دولت روز و شب دربان تو

از پی جان خواستن پیغام تو

 
      مولانا (غزل)
       
       
  پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد    
       
       
       
       
       
       
       
       


Back to programme page