گلهای رنگارنگ ۱۵۲ ب

 

 

 

 

 

 

روشنک (گوینده)

 

 

 

 

 

 

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد

وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

 

 

چون ساخته دردم در حلقه نیارامم

چون سوخته عشقم در نار نخواهم شد

 

 

 

 

فخرالدین عراقی (غزل)

 

به دست غم گرفتارم بیا ای یار دستم گیر

به رنج دل سزاوارم مرا مگذار دستم گیر

 

 

همیشه گرد كوی تو همی گردم به بوی تو

ندیدم رنگ و روی تو از آنم زار دستم گیر

 

 

چو كردی حلقه در گوشم مكن آزار و نفروشم

مكن جانا فراموشم ز من یاد آر و دستم گیر

 

 

نیابم در جهان یاری نبینم غیر غمخواری

ندارم هیچ دلداری تویی دلدار دستم گیر

 

 

شنیدی آه و فریادم ندادی از كرم دادم

كنون كز پا در افتادم مرا بردار و دستم گیر

 

 

 

 

فخرالدین عراقی (غزل)

 

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

 

 مرضیه (آواز)

 

 

 

 

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

 

 

تا نسوزد بر نیاید بوی عود 

پخته داند كاین سخن با خام نیست                             

 

 

مستی از من پرس و شور عاشقی

او كجا داند كه درد آشام نیست

 

 

 

 

سعدی (غزل)

 مرضیه (ترانه)

نبودم اگر من كجا بود این بخت سیاهم 

نبودی اگر تو هدر می شد این اشک و آهم

 

 

غمم را تو دانی تو هستی پناهم

چو هجرانت دیدم ز هر كس پرسیدم     

 

 

نشانت چو گم كرده راهی

به اشکت پروردم به بارت آوردم       

 

 

كه جز من یاری را نبینی نخواهی

نتابد در بزمم نه مهری نه ماهی                                         

 

 

نگاهی بر من كن

دارم به تو پندی یارا

فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی  

ارزان مفروشی ما را

 

 

كه در روزگاری عزیز آید خواری 

چو افتاده یوسف به چاهی

 

روشنک (گوینده)      

 

نگاهی بر من كن

فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی

 

       
مرضیه (ترانه) نگاهی بر من كن فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی  

 

دارم به تو پندی یارا

ارزان مفروشی ما را

 

 

كه در روزگاری عزیز آید خواری  

چو افتاده یوسف به چاهی

 

 

 

 

معینی کرمانشاهی

روشنک (گوینده)

 

 

 

 

گر همه خلق جهان مستی ما دانستند

گو بدانند كه مستیم خدا می داند

 

 

 

 

شاه نعمت الله ولی (غزل)

 

اين هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ايران. هميشه شاد و هميشه خوش باشيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to programme page