گلهای رنگارنگ ۴۶۱ دیگر

      
         
گوینده ناشناس زن:         
 

یارم گره بر مو زده گل بر سر گیسو زده چشمش می جادو زده

چشمش شراب من پیمانۀ من چشمش سبوی من

میخانۀ منریزد گلاب از روی او باشد نسیم كوی او نافه گشای موی

اوعطر سر زلفش برده ز هوشم كرده لب نوشش پیمانه نوشم

 
     
ترانه : الهه     
       
 

یارم گره بر مو زده گل بر سر گیسو زده چشمش می جادو زده

چشمش شراب من پیمانۀ من چشمش سبوی من میخانۀ من

ریزد گلاب از روی او باشد نسیم كوی او نافه گشای موی او

عطر سر زلفش برده ز هوشم كرده لب نوشش پیمانه نوشم

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

یار من هر زمان خنده می كند دامنش پر شود از گل نوشكفته 

در نوای دل انگیز خنده اش یك جهان شادی و شورو مستی نهفته 

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من بر چیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

یارم گره بر مو زده گل بر سر گیسو زده چشمش می جادو زده

چشمش شراب من پیمانۀ من چشمش سبوی من میخانۀ من

ریزد گلاب از روی او باشد نسیم كوی او نافه گشای موی او

عطر سر زلفش برده ز هوشم كرده لب نوشش پیمانه نوشم

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

 
      (بیژن ترقی)
گوینده ناشناس زن:      
 

              

 
 

هزار شكر كه  دیدم  به  كام  خویشت باز

غم  حبیب   نهان  به   ز  گفتگوی  رقیب

چه  گویمت كه ز سوز درون چه می بینم

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

كه  نیست  سینه  ارباب  كینه محرم راز

ز اشك  پرس  حكایت  كه  من  نیم غماز

 
       
آواز : جمال وفایی     
       
 

هزار شكر كه  دیدم  به  كام  خویشت باز 

روندگان    طریقت   ره  بلا  سپرند

چه  گویمت كه ز سوز درون چه می بینم

هزار  شكر  كه  دیدم  به كام  خویشت باز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

 رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

ز اشك  پرس   حكایت   كه من نیم غماز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

 
      حافظ (غزل)
گوینده ناشناس زن:      
 

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

 دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

چشمش شراب من پیمانه من چشمش سبوی من میخانه من

 
       
       
ترانه : الهه       
 

یارم گره بر مو زده گل بر سر گیسو زده چشمش می جادو زده

چشمش شراب من پیمانۀ من چشمش سبوی من میخانۀ من

ریزد گلاب از روی او باشد نسیم كوی او نافه گشای موی او

عطر سر زلفش برده ز هوشم كرده لب نوشش پیمانه نوشم

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

یار من هر زمان خنده می كند دامنش پر شود از گل نوشكفته 

در نوای دل انگیز خنده اش یك جهان شادی و شورو مستی نهفته 

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من بر چیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

یارم گره بر مو زده گل بر سر گیسو زده چشمش می جادو زده

چشمش شراب من پیمانۀ من چشمش سبوی من میخانۀ من

ریزد گلاب از روی او باشد نسیم كوی او نافه گشای موی او

عطر سر زلفش برده ز هوشم كرده لب نوشش پیمانه نوشم

در زیر لب خندیدنش از من نگه دزدیدنش دارد تماشا

دامن ز من برچیدنش رنجاندن و رنجیدنش دارد تماشا

 
       (بیژن ترقی)
       
       
       


Back to programme page