گلهای رنگارنگ ب۵۷۴

      
دکلمه: روشنك        
 

به  من  ز كوی  تو  باد صبا دریغ  نكرد

چو غنچه  تنگ دلی هرگزش مباد آن گل 

صفای  آینۀ  روی  آن  پری  وش باد

ز  آشنا نفس  آشنا  دریغ   نكرد

كه بوی خوش ز نسیم صبا دریغ نكرد

كه با شكسته دلان از صفا دریغ نكرد

 
      ه.الف سایه (غزل)
ترانه : الهه    
 

هر جا  كه بینم نوگلی پرپر شده

با چشم   گریان   آید   به   یادم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده

گویم   ای   بر هم  زنه  آرامشم

غنچه ای بودم كه كردی پرپرم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده

با  چشم   گریان  آید  به   یادم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده              

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

روزی  كه  دل  بر عشق تو دادم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

این  ستم  از   آشنایی   می كشم

آتشی    بودم    كنون  خاكسترم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

روزی  كه  دل  بر عشق تو دادم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

 
      (بیژن ترقی)
دکلمه : روشنك     
 

صفای آینۀ  روی  آن پری وش  باد

همیشه بر سر او سایه بان دولت باد

كه با شكسته  دلان از صفا  دریغ نكرد

كه سایه از سر ما چون هما دریغ نكرد

 
      ه.الف سایه (غزل)
آواز : شجریان    
بار  محبت  از  همه  باری  گران تر است

چون شرح اشتیاق دهد در حضور دوست   

هر  دم  به   تلخ كامی   ما  خنده  می زند          

دانی  كه  من  به محفل   آن  شمع كیستم          

كی  می دهد  ز مهر  به  دست من آسمان    

و آن كس كشد كه از همه كس ناتوان تر است

 بیچاره ای كه  از  همه كس بی زبان تر است

شكر  لبی  كه  از  همه  شیرین  دهان تر است

پروانه ای  كه  از  همه  آتش  به جان تر است 

دست   مهی   كه   از  همه   نامهربان تر است

      فروغی بسطامی (غزل)
دکلمه : روشنك     
 

چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است              

 
    طعم   دهانت  از  شكر ناب  خوش تر   است  
       
  زنهار    از   آن    تبسم   شیرین   كه     می كنی  
    كز  خندۀ  شكوفه   سیراب    خوش تر  است  
       
  شمعی    به    پیش    روی   تو   گفتم كه بركُنم  
    حاجت به شمع نیست كه مهتاب خوش تر است  
       
  دوش  آرزوی  خواب  خوشم   بود  یك    زمان     
    امشب نظر به روی تو از خواب خوش تر است  
      سعدی (غزل)
       
 

روی  تو  خوش  می نماید  آینۀ  ما

چو  می  روشن  در  آبگینۀ  صافی

هر كه دمی با تو گفت یا قدمی رفت

كه آینه پاكیزه است و روی تو زیبا

بوی  جمیل  از  جمال روی تو پیدا

از تو  نباشد  به  هیچ  روی شکیبا 

 
      سعدی (غزل)
       
آواز: گلپایگانی    
 

خیال انگیز  و جان پرور چو بوی گل  سراپایی    .

 
    نداری غیر از این عیبی كه می دانی كه زیبایی  
       
  منم ابر و تویی گلبن كه می خندی چو می گریم   
    تویی  مهر  و منم اختر كه می میرم چو میآیی  
       
  مه  روشن   میان  اختران  پنهان  نمی ماند     
    میان  شاخه های   گل  مشو  پنهان كه پیدایی  
      رهی معیری (غزل)
       
دکلمه : روشنك      
 

صید  بیابان   سر   از   ˜کمند  بپیچد

طایر مسكین كه مهر بست به جایی

برخی  جانت  شوم كه شمع افق را           

ما همه  پیچیده در كمند تو عمدا

گر بكشندش نمی رود به دگر جا

پیش    بمیرد   چراغدان    ثریا

 
      سعدی (غزل)
       
ترانه : الهه    
 

هر جا  كه بینم نوگلی پرپر شده

با چشم   گریان   آید   به   یادم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده

گویم   ای   بر هم  زنه  آرامشم

غنچه ای بودم كه كردی پرپرم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده

با  چشم   گریان  آید  به   یادم

هر جا كه بینم نوگلی پرپر شده 

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

روزی  كه  دل  بر عشق تو دادم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

این  ستم  از   آشنایی   می كشم

آتشی    بودم    كنون  خاكسترم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

روزی  كه  دل  بر عشق تو دادم

یا آتشی سوزان كه خاكستر شده

 
      (بیژن ترقی)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Back to programme page