گلهای جاویدان ؟#۱

 

      
گلهای جاویدان برنامه شماره ۱        
         
دکلمه: گوینده رادیو        
  ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد  دلِ رمیده ما را انیس و مونس شد  
       
       
آواز: عبدالعلی وزیری      
 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد 

به بوی او دل بیمارعاشقان چو صبا

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت    

دلِ رمیده ما را  انیس و مونس شد

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

به غمزه مسئله آموزِ صد مدرس شد

 
       
       
آواز: عبدالعلی وزیری      
  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت  به غمزه مسئله آموزِ صد مدرس شد  
       
       
دکلمه: گوینده رادیو      
  به صدر مَصطَبه ام می نشاند اكنون دوست به صدر مَصطَبه ام می نشاند اكنون دوست              
       
       
آواز: عبدالعلی وزیری      
 

به صدر مَصطَبه ام می نشاند اكنون دوست  

طربسرای محبت  كنون شود مَعمور 

لب از ترشح می پاك كن برای خدا   

گدای شهر نگه كن كه میر مجلس شد

كه طاق ابروی یار مَنَش مهندس شد

كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

 
       
دکلمه: گوینده رادیو      
  ز راه میكده یاران عَنان بگردانید  چرا كه حافظ ازین راه رفت و مُفلِس شد  
      حافظ (غزل)
       
تصنیف:  عبدالعلی وزیری     
 

به مژگان سیه كردی هزاران رَخنه در دینم 

الا ای همنشین دل، كه یارانت برفت از یاد 

جهان فانی و باقی، فدای شاهد وساقی  

جهان پیراست و بی بنیاد ازین فرهاد كُش فریاد 

رموزِ عشق و سرمستی، زمن بشنو نه از واعظ

بیا كز چشم بیمارت، هزاران درد برچینم

مرا روزی مباد آن دم كه بی یاد تو بنشینم

كه سلطانی ِعالم را، طفیلِ دوست می بینم*

كه كرد افسون و نیرنگش، ملول از جان شیرینم

با جام و قدح هر شب قرین ماه و پروینم

 
      حافظ (غزل)
       
       
  كه سلطانی ِعالم را، طفیلِ عشق می بینم  
       
       

 

Back to programme page