یک شاخه گل ۲۴۷

در چهرهٔ مه رویان انوار تو می بینم  
      
یک شاخه گل برنامهٔ شمارهٔ ۲۴۷
       
         
دکلامهنورالدین ثابت ایمانی        
 

در چهرهٔ مه رویان انوار تو می بینم   

در مسجد و میخانه جویای تو می باشم 

در لعل گهر باران گفتار تو می بینم

در کعبه و بتخانه رخسار تو می بینم

 
      فیض کاشانی (دو بیتی)
       
       
 

دل و دین و عقل وهوشم همه را به آب دادی     

در خرمی گشودی چو جمال خود نمودی  

زکدام باده ساقی به من خراب دادی

ره درد و غم ببستی چو شراب ناب دادی

 
      فیض کاشانی (دو بیتی)
       
دکلامهآذر پژوهش      
 

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد   

بوی بهبود زاوضاع جهان می شنوم 

دلفریبان نباتی همه زیور بستند    

مطرب از گفتهٔ حافظ غزلی نغز بخوان      

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

دلبرِ ماست که با حُسنِ خدا داد آمد

تا بگویم که زعهد طربم یاد آمد

 
      حافظ (غزل)
آواز: عبدالوهاب شهیدی       
  بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم    
    فلک را سقف بشکافیم و طرح نو بر اندازیم  
       
  اگر غم لشکر انگیزد که خونِ عاشقان ریزد    
    من و ساقی بهم سازیم و بنیادش بر اندازیم  
       
  چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش    
    که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازیم  
      حافظ (غزل)
       
دکلامهآذر پژوهش      
 

مغنّی بیا عود را ساز کن   

مغنّی زاشعار من یاد کن  

مغنّی بزن خسروانی سرود

که از آسمان مژدهٔ فرصتست  

نو آئین نوائی خوش آغاز کن

دلِ پیر و برنا از آن شاد کن

بگو با حریفان به آواز رود

مرا با عدو عاقبت نصرتست

 
      رهی معیری (مغنی نامه)
       
 

مغنّی کجایی به گلبانگ رود

به مستان نوید سرودی فرست  

به یاد آور آن خسروانی سرود

به یاران رفته درودی فرست

 
      حافظ (مغنی نامه)
آوازعبدالوهاب شهیدی      
 

مغنّی کجایی به گلبانگ رود  

به مستان نوید سرودی فرست 

به یاد آور آن خسروانی سرود

به یاران رفته درودی فرست

 
      حافظ (مغنی نامه)
       
 

مغنّی بزن خسروانی سرود

که از آسمان مژدهٔ فرصتست 

بگو با حریفان به آواز رود

مرا بر عدو عاقبت نصرتست

 
      رهی معیری (مغنی نامه)
       
 

مغنّی نوای طرب ساز کن  

چنان برکش آهنگِ این داوری  

به قول و غزل قصه آغاز کن

که ناهیدِ چنگی به رقص آوری

 
      حافظ (مغنی نامه)
دکلامهنورالدین ثابت ایمانی      
 

مغنّی نوای طرب ساز کن   

چنان برکش آهنگِ این داوری

به قول و غزل قصه آغاز کن

که ناهیدِ چنگی به رقص آوری

 
      حافظ (مغنی نامه)
       


Back to programme page