یک شاخه گل ۴۵۹

      

فیروزه امیرمعز(دكلمه)

         
 

هست در شهر محبت تازه‌ها

غیر عشقم ه یچ در تقر یر نه

 

تشنگان را ن یست لذت جز در آب

در كتاب دوست ی ش یرازه‌ها

دل ز یاد عشق هرگز س یر نه

 

خستگان را ن یست راحت جز به خواب

 
       

عفت قاجار(مثنوی)

 
           
 

ا ین ذوق و سماع ما مجاز ی نبود

با بیخردان بگو كه ا ی ب ی خبران

ا ین وجد كه حال ماست باز ی نبود

بیهوده سخن به ا ین دراز ی نبود

 
       

عفت قاجار (قطعه)

 
           
 

به غیر ذكر تو من دم زنم خدا نكند

لب تو عهد ی دارد كه بوسه‌ام ندهد

اگر به غ یر تو چ یز دگر دلم خواهد

علاء‌الدوله در ا ین عالم و در آن عالم

ز آستان توام حق دم ی جدا نكند

به عهد خو یش لب لعل تو وفا نكند

خدا ی در دو جهان حاجتش روا نكند

ز دست، دامن عشق ترا رها نكند

 
       

علاء‌الدوله سمنانی (غزل)

 
           
 

صد خانه اگر به طاعت آباد كن ی

گر بنده كن ی به لطف آزاد ی را

به زان نبود كه خاطر ی شاد كن ی

بهتر كه هزار بنده آزاد كن ی

 
       

علاءالدوله سمنانی(رباعی)

 

ایرج (آواز)

         
 

بگذار تا مقابل رو ی تو بگذر یم

جور است در جدا ی ی و شوق است در نظر

از دشمنان برند شكا یت به دوستان

دزد یده در شما یل خوب تو بنگر یم

هم جور به كه طاقت شوقت ن یاور یم

چون دوست دشمن است شكا یت كجا بر یم

 
       

فیروزه امیرمعز(دكلمه)     
   آمد نهفته در برم از جان نهفته تر

امشب چراغ بزم كه بودی كه بودهٔ

 رویٔ هزار مرتبه از گل شكفته تر

از چشم شب نخفتۀ من شب نخفته تر

 
         علینقی کمره ای(غزل)  
           
 

مكن آزار من ا ی شوخ ستمكار، مكن

مانده از غافله، ب یمار غم و جان بر لب

رفته بودم كه کشم دامن و ترك تو كن

رحم كن رحم خدا را مكن ا ین كار مكن

ساربانا نفس ی، صبر كن و بار مكن

عشق در دامنم آو یخت كه زنهار، مكن

 
         ناشناس (غزل)  
           
   

آن س یه چرده كه خلق ی نگرانند او را

دامنش پاك ز عار است و تنش پاك ز ع یب

ن یست ب ی‌مصلحت ی دور ی او از سر من

ق یمت قامت او را من ب یدل دانم

ا ی كه گشت اوحد ی از بهر تو بد نام جهان 

 

خوبرو یان جهان بنده به جانند او را

پاكبازان جهان بنده از آنند او را

برم یدم ز برش، تا نرمانند او را

ور نه ا ین یك دو سه افسرده چه دانند او را

بندۀ تست ، به هر نام كه خوانند او را

 
         اوحدی مراغه‌ٔ (غزل)  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Back to programme page