Play (00:00 - 00:29)
Announcers: Radio announcer
Play (Dashti) (00:29 - 03:15)
Musicians: Orchestra-yi GulhaComposer of the song: Humayun Khurram
Play (03:15 - 03:47)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Unknown)
Play (Dashti) (03:47 - 08:27)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Karim Fakur Singer of the song (Tarana): Kurus Sarhang-zada Composer of the song: Humayun Khurram First line of the song (Tarana): yik nafas ay payk-i sahar (Payk-i sahari) (Sukut-i shab) (Sukut-i shikasta)
Play (Dashti) (08:27 - 08:57)
Musicians: Jalil Shahnaz (Tar) Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Dashti) (08:57 - 12:30)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; Jalil Shahnaz (Tar)
Play (Dashti) (12:30 - 14:33)
Musicians: Jalil Shahnaz (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): nadanamat bih haqiqat kih dar jahan bi kih mani
Play (Dashti) (14:33 - 15:24)
Musicians: Jalil Shahnaz (Tar)
Play (Dashti) (15:24 - 23:17)
Musicians: Jalil Shahnaz (Tar) Singer of the Avaz: Mahmudi Khwansari Poet of poem sung (Avaz): Sa‘di (Ghazal)
Play (23:17 - 23:39)
Announcers: ‏Azar Pazhuhish Poets whose poems are declaimed in the program: Kalim Kashani (Hamadani) (Ghazal)
Play (Dashti) (23:39 - 00:00)
Musicians: Orchestra-yi GulhaLyricists (Tarana): Karim Fakur Singer of the song (Tarana): Kurus Sarhang-zada Composer of the song: Humayun Khurram First line of the song (Tarana): yik nafas ay payk-i sahar (Payk-i sahari) (Sukut-i shab) (Sukut-i shikasta)