Play (00:00 - 00:25)
Announcers: Radio announcer
Play (Shur) (00:25 - 00:46)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Shur) (00:46 - 01:19)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (01:19 - 01:40)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Shur) (01:40 - 01:55)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (01:55 - 02:40)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (02:40 - 02:50)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Shur) (02:50 - 03:55)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (03:55 - 04:17)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Shur) (04:17 - 04:45)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (04:45 - 04:54)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Shur) (04:54 - 04:58)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (04:58 - 05:56)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bih ku-yi maykada har saliki kih rah danist
Play (Shur) (05:56 - 06:38)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (06:38 - 07:54)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bih ku-yi maykada har saliki kih rah danist
Play (Shur) (07:54 - 08:25)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Bayat-i Kurd, Shur) (08:25 - 09:55)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bih ku-yi maykada har saliki kih rah danist
Play (Bayat-i Kurd, Shur) (09:55 - 10:29)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Bayat-i Kurd, Shur) (10:29 - 14:36)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Singer of the Avaz: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi Poet of poem sung (Avaz): Hafiz (Ghazal) First hemstitch of the poem sung (Avaz): bih ku-yi maykada har saliki kih rah danist
Play (Bayat-i Kurd) (14:36 - 15:26)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Announcers: ‏Fakhri Nikzad Poets whose poems are declaimed in the program: Hafiz (Ghazal)
Play (Bayat-i Kurd) (15:26 - 15:40)
Musicians: ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (15:40 - 17:41)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Lyricists (Tarana): Hafiz Singer of the song (Tarana): ‘Abduʼl-Wahab Shahidi First line of the song (Tarana): Jan bi jamal-i janan mayl jahan nadarad
Play (Shur) (17:41 - 18:18)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (18:18 - 19:18)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Lyricists (Tarana): Hafiz Singer of the song (Tarana): ‘Abduʼl-Wahab Shahidi First line of the song (Tarana): Jan bi jamal-i janan mayl jahan nadarad
Play (Shur) (19:18 - 20:10)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (Shur) (20:10 - 21:12)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud) Lyricists (Tarana): Hafiz Singer of the song (Tarana): ‘Abduʼl-Wahab Shahidi First line of the song (Tarana): Jan bi jamal-i janan mayl jahan nadarad
Play (Shur) (21:12 - 22:51)
Musicians: Amir Nasir Iftitah (Zarb/Dunbak) ; ‘Abduʼl-Wahab Shahidi (Barbad/Ud)
Play (22:51 - 00:00)
Announcers: Radio announcer