حالتی ترکمان رازی

حالتی ترکمان رازی، قاسم بیگ (وف ۱۰۰۰ ق) مدرس و شاعری که متخلص به «حالتی» و از طایفۀ ترکمان بود و در تهران نشو و نما یافت. نویسندۀ دانشمندان آذربایجان او را از تبریز دانسته که درست به نظر نمی‌رسد. وی در زمان شاه طهماسب صفوی از تهران به قزوین رفت و مدتی در محل شاهزاده حسین آن شهر به تدریس پرداخت. حالتی از شاعران به نام روزگار شاه طهماسب و شاه عباس صفوی بود. از آثارش می‌توان دیوان شعر و قصیدۀ «شهرآشوب» را نام برد.

اثرآفرینان (۲/ ۲۴۱)؛ دویست سخنور (۷۴- ۷۵).