صباحی بیدگلی کاشانی

(وف ۱۲۰۶ یا ۱۲۰۷ ق)

صباحی بیدگلی کاشانی، حاجی‌سلیمان (وف ۱۲۰۶ یا ۱۲۰۷ ق) شاعری که متخلص به «صباحی» بود. اصل وی را از بیدگل کاشان می‌دانند. صباحی از شاعران دورۀ اول بازگشت ادبی و معاصر آذر و هاتف و مدیحه‌گوی آغامحمدخان قاجار و استاد و ممدوح ملک‌الشعراء فتحعلی‌خان صبای کاشانی بود. دیوان وی شامل قصاید، ترکیب‌بند، غزلیات، مراثی و ترانه‌هاست. صباحی در سرودن مرثیه مهارت داشت و دوازده‌بند او که به تقلید از محتشم ساخته، مشهور است. وفاتش را برخی ۱۲۰۰ ق و بعضی ۱۲۲۸ ق دانسته‌اند. آرامگاهش در خارج دروازۀ بیدگل کاشان است.

اثرآفرینان (۴ /۲۲).