Play (00:00 - 00:29)
گوینده: گوینده رادیو
Play (چهار گاه) (02:58 - 10:45)
نوازندگان: ارکستر رادیو وتلویزیون ملی ایران به رهبری علی تجویدیترانه سرا: سلمان ساوجی خواننده ترانه: سیمین غانم آهنگساز: علی تجویدی مطلع شعر ترانه: تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی
Play (چهار گاه) (10:45 - 11:39)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) گوینده: رضا معینی سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (چهار گاه) (11:39 - 12:03)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (چهار گاه) (12:03 - 13:00)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (13:00 - 13:38)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (چهار گاه) (13:38 - 14:28)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (14:28 - 15:15)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (چهار گاه) (15:15 - 17:05)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (17:05 - 18:07)
نوازندگان: ظریف، هوشنگ (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (18:07 - 19:11)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (چهار گاه) (19:11 - 20:30)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (20:30 - 21:25)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (چهار گاه) (21:25 - 22:31)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (چهار گاه) (22:31 - 23:07)
نوازندگان: علی تجویدی (‎ویولن)
Play (23:07 - 23:42)
گوینده: رضا معینی سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (چهار گاه) (23:42 - 30:08)
نوازندگان: ارکستر رادیو وتلویزیون ملی ایران به رهبری علی تجویدیترانه سرا: سلمان ساوجی خواننده ترانه: سیمین غانم آهنگساز: علی تجویدی مطلع شعر ترانه: تا توانی مده از کف به بهار ای ساقی
Play (30:08 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو