Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:07 - 01:04)
گوینده: روشنك روایت از: پیرنیا، داوود
Play (01:04 - 01:43)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شیدا (غزل)
Play (بیات اصفهان) (01:43 - 02:35)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: پرویز یاحقی
Play (بیات اصفهان) (02:35 - 02:40)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شیدا (غزل)
Play (بیات اصفهان) (02:40 - 02:54)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: پرویز یاحقی
Play (بیات اصفهان) (02:54 - 09:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: مرضیه آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: پرویز یاحقی مطلع شعر ترانه: باشد از لعل تو یک بوسه ، تمنای دلم (باشد از لعل تو یک وای بت چین)
Play (بیات اصفهان) (09:10 - 09:34)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: شیدا (غزل)
Play (بیات اصفهان) (09:34 - 10:43)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات اصفهان) (10:43 - 14:06)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: طرهٔ یار پریشان چه خوش است
Play (بیات اصفهان) (14:06 - 14:51)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (بیات اصفهان) (14:51 - 17:43)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: طرهٔ یار پریشان چه خوش است
Play (بیات اصفهان) (17:43 - 18:39)
نوازندگان: مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (بیات اصفهان) (18:39 - 20:21)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) خواننده آواز: قوامی (فاخته‌ای)، حسین سراینده شعر آواز: فخرالدین عراقی (غزل) مطلع شعر آواز: طرهٔ یار پریشان چه خوش است
Play (بیات اصفهان) (20:21 - 21:11)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (بیات اصفهان) (21:11 - 27:35)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: شیدا خواننده ترانه: مرضیه آهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: پرویز یاحقی مطلع شعر ترانه: باشد از لعل تو یک بوسه ، تمنای دلم (باشد از لعل تو یک وای بت چین)
Play (بیات اصفهان) (27:35 - 28:47)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: شیدا تنظیم آهنگ: پرویز یاحقی
Play (28:47 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو