Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (00:07 - 00:25)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: منسوب به عطار (قصیده)
Play (شور) (00:25 - 04:56)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (04:56 - 05:43)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (05:43 - 08:28)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (08:28 - 08:40)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (08:40 - 09:54)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (شور) (09:54 - 10:52)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شور) (10:52 - 11:13)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (شور) (11:13 - 25:50)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
Play (25:50 - 26:13)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: فخرالدین عراقی (غزل)
Play (26:13 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو