Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ماهور) (00:07 - 00:25)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (ماهور) (00:25 - 03:57)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (03:57 - 04:13)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (ماهور) (04:13 - 06:55)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (06:55 - 07:23)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (ماهور) (07:23 - 09:00)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: خوش آنون که پای از سر از ندونن
Play (ماهور) (09:00 - 09:34)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (09:34 - 10:51)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: ز دست چرخ وارون داد و دیرم
Play (ماهور) (10:51 - 11:44)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (11:44 - 13:39)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: هزاران غم به دل اندوخته دیروم
Play (ماهور) (13:39 - 14:19)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (14:19 - 15:51)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: mi an shamam ashkam azarin bi dil
Play (ماهور) (15:51 - 16:35)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (16:35 - 18:01)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: بی تو اشکم ز مژگان تر آیی
Play (ماهور) (18:01 - 19:05)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: دلم از عشق خوبون گیج و ویجه
Play (ماهور) (19:05 - 20:08)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (20:08 - 21:16)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: دل نازک مثال شیشه‌ام بی
Play (ماهور) (21:16 - 22:03)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (22:03 - 23:40)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: سیه بختم که بختم واژگون بی
Play (ماهور) (23:40 - 24:47)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (ماهور) (24:47 - 26:53)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: باباطاهر (دو بیتی) مطلع شعر آواز: چه شو بی تو سرم بر بالش آیی
Play (ماهور) (26:53 - 27:11)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: باباطاهر (دو بیتی)
Play (ماهور) (27:11 - 28:58)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (28:58 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو