Play (00:03 - 00:51)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:51 - 01:47)
سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (همایون) (01:47 - 04:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (04:08 - 04:36)
گوینده: روشنك
Play (همایون) (04:36 - 05:32)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (05:32 - 05:54)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (05:54 - 07:18)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (07:18 - 07:37)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (07:37 - 09:10)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (همایون) (09:10 - 10:57)
نوازندگان: ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (10:57 - 11:20)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (11:20 - 15:57)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (همایون) (15:57 - 16:52)
خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (همایون) (16:52 - 17:36)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (همایون) (17:36 - 18:46)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: ترسم که اشک بر غم ما پرده در شود
Play (همایون) (18:46 - 20:02)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (همایون) (20:02 - 21:01)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (21:01 - 23:45)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (23:45 - 24:33)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور)
Play (همایون) (24:33 - 25:58)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (همایون) (25:58 - 27:17)
نوازندگان: اصغر بهاری (‎کمانچه) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (27:17 - 28:34)
نوازندگان: رضا ورزنده (‎سنتور) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (28:34 - 29:16)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (29:16 - 30:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: خالدی، مهدی
Play (30:20 - 30:56)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (30:56 - 31:34)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (31:34 - 35:09)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (همایون) (35:09 - 35:46)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) ; پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (همایون) (35:46 - 36:25)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (همایون) (36:25 - 37:40)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (37:40 - 37:49)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته
Play (همایون) (37:49 - 40:35)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (همایون) (40:35 - 41:22)
خواننده آواز: شجریان، محمدرضا
Play (همایون) (41:22 - 42:06)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (همایون) (42:06 - 50:11)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا سراینده شعر آواز: جامی (غزل) مطلع شعر آواز: آن ترک نست بین که چه مستانه می رود
Play (همایون) (50:11 - 52:33)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: شجریان، محمدرضا
Play (52:33 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو