Play (00:00 - 00:45)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:45 - 01:10)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی (غزل)
Play (سه گاه) (01:10 - 02:56)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (02:56 - 03:22)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: هلالی جغتایی (غزل)
Play (سه گاه) (03:22 - 06:59)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (سه گاه) (06:59 - 07:20)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (قطعه)
Play (سه گاه) (07:20 - 09:54)
نوازندگان: پرویز یاحقی (‎ویولن)
Play (سه گاه) (09:54 - 10:16)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (قطعه)
Play (سه گاه) (10:16 - 14:05)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (14:05 - 14:50)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: پری دولت‌ آبادی (غزل)
Play (سه گاه) (14:50 - 17:58)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (17:58 - 18:37)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: پری دولت‌ آبادی (غزل)
Play (سه گاه) (18:37 - 22:14)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (22:14 - 23:29)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (23:29 - 24:27)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (24:27 - 26:00)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (26:00 - 27:13)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (27:13 - 29:19)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (29:19 - 29:48)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (29:48 - 30:15)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (30:15 - 30:58)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (30:58 - 32:14)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (32:14 - 32:54)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (32:54 - 36:20)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (36:20 - 37:22)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (37:22 - 38:16)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: دوش درحلقه ما قصه گیسوی تو بود
Play (سه گاه) (38:16 - 39:17)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (39:17 - 40:34)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: پژمان بختیاری (غزل) مطلع شعر آواز: باز عشقی خلقه بر در می زند
Play (سه گاه) (40:34 - 41:43)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (41:43 - 42:33)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (سه گاه) (42:33 - 43:50)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار)
Play (سه گاه) (43:50 - 44:17)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (سه گاه) (44:17 - 46:12)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (46:12 - 46:40)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: نشاط اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (46:40 - 49:45)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (49:45 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو