Play (00:00 - 00:29)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شور) (00:29 - 00:55)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (00:55 - 02:32)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (شور) (02:32 - 02:54)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (02:54 - 05:00)
نوازندگان: فرهنگ شریف (‎تار)
Play (05:00 - 05:09)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (05:09 - 05:26)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (05:26 - 06:25)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (06:25 - 10:50)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) ; ملک، جهانگیر (‎ضرب / تنبک)
Play (10:50 - 11:00)
گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (11:00 - 11:51)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری
Play (شور) (11:51 - 12:43)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (12:43 - 13:29)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شهریار تبریزی (غزل) مطلع شعر آواز: باز امشب ای ستاره تابان نیامدی
Play (شور) (13:29 - 14:14)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (14:14 - 14:59)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (14:59 - 15:46)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (15:46 - 17:45)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (17:45 - 18:45)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (18:45 - 20:45)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (20:45 - 21:32)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (شور) (21:32 - 23:59)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) خواننده آواز: محمودی خوانساری سراینده شعر آواز: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (23:59 - 24:14)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن) گوینده: فیروزه امیرمعز سرایندگان اشعار متن برنامه: شهریار تبریزی (غزل)
Play (شور) (24:14 - 24:40)
نوازندگان: اسدالله ملك (‎ویولن)
Play (24:40 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو