کتابنامه

فهرست منابع برنامه های گلها 

دیوان ها و شرح دیوان ها 

 

آذری اسفراینی، حمزه بن علی. دیوان آذری اسفراینی سروده نورالدین حمزه بن علی ملک طوسی اسفراینی (۷۸۴- ۸۶۶ ق)، تحقیق و تصحیح محسن کیانی؛ عباس رستاخیز، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تهران، ۱۳۸۹.

 

آرتیمانی، رضی الدّین. دیوان رضی الدّین آرتیمانی. به کوشش احمد کرمی، تهران: انتشارات ما، ۱۳۷۳.

 

اثیرالدین آخسیکتی. دیوان اثیرالدین آخسیکتی. تصحیح و تحشیه رکن الدین همایون فرّخ، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۸۹.

 

اعتصامی، پروین. دیوان قصاید، مثنویات و تمثیلات و مقطّعات پروین اعتصامی. به کوشش منوچهر مظفریان،  تهران: موسسه چاپ و انتشارات علمی، ۱۳۶۲.

 

ــــــــــــــــــــــــــ. دیوان قصاید، مثنویات، تمثیلات و مقطّعات پروین اعتصامی. به کوشش ولی الله درودیان، تهران: نشر نی، ۱۳۸۵.

 

امیرخسرو، خسرو بن ‌محمود. دیوان کامل امیر خسرو دهلوی. به اهتمام م. درویش، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۶۱.

 

انجوی شیرازی، ابوالقاسم. سفینه غزل. با مقدمه ای از محسن هشترودی، تهران: انتشارات جاویدان، ۱۳۶۷.

 

انوری، محمد بن محمد. دیوان انوری. با مقدمه سعید نفیسی؛ به اهتمام پرویز بابایی، تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۹.

 

اوحدی، رکن‌الدین. کلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغی: دیوان- منطق العشاق- جام جم. با تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۰.

 

اوحدالدین ‌کرمانی، حامد بن ‌ابی ‌الفجر. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی. به کوشش احمد ابومحبوب؛ با مقدمه ای از محمد ابراهیم باستانی پاریزی؛ ویراستار کمال اجتماعی جندقی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۰.

 

اهلی‌ شیرازی، محمد بن ‌یوسف. کلیات اشعار مولانا اهلی شیرازی شامل غزلیات، قصاید، ترکیبات، ترجیع بند، قطعات تواریخ، رباعیات، ساقی نامه، رباعیات، گنجفه، معمیات، مثنوی سحرحلال، مثنوی شمع و پروانه، قصاید مصنوع. به کوشش حامد ربّانی، تهران: انتشارات کتابخانه سنائی، ۱۳۴۴.

 

بابا طاهر. رباعیات بابا طاهر. به کوشش محمد عالمگیر تهرانی؛ به تصحیح و مقدمه مهدی الهی قمشه ای با اضافاتی از نسخه وحید دستگردی، تهران: نشر محمد و سعدی، ۱۳۶۴.

 

بابا فغانی شیرازی. دیوان اشعار بابا فغانی شیرازی. به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: انتشارات اقبال، ۱۳۵۳.

 

برهمن لاهوری، چندربهان. احوال و آثار چندربهان برهمن و دیوان پارسی. به تصحیح و تحشیات و مقدمه محمد عبدالحمید فاروقی، احمدآباد: گجرات کالج، ۱۳۴۶.

 

بهبهانی، سیمین. مجموعه اشعار. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۴.

 

بهشتی ‌شیرازی، احمد. رباعی نامه: گزیده رباعیات از رودکی سمرقندی تا امروز به انضمام شرح رباعیات. تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۲.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. گنج وحدت: گزیده ترجیع بند و ترکیب بند شعر پارسی از آغاز تا امروز به انضمام شرح ابیات. مقدمه حسین الهی قمشه ای، تهران: انتشارات روزنه، ۱۳۷۶.

 

بیدل ‌دهلوی، عبدالقادربن‌عبدالخالق. دیوان بیدل دهلوی، مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی (۲ جلد). به تصحیح خلیل الله خلیلی؛ به اهتمام مختار اسماعیل نژاد، تهران: نشر سیمای دانش، ۱۳۸۴.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  رباعیات بیدل دهلوی. به تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۵.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. شعله آواز (مثنوی های بیدل دهلوی). به تصحیح اکبر بهداروند، تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۸.

 

ترکه اصفهانی، علی بن محمد. شرح نظم الدّر (شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض). تصحیح و تحقیق اکرم جودی نعمتی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۴.

 

جمال الدین اصفهانی، محمد بن عبدالرزاق. دیوان استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی. به تصحیح وحید دستگردی، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۹.

 

جهانبانی، محمد حسین (گردآورنده). گلچین جهانبانی. تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۳.

 

حافظ، شمس‌الدین محمد. دیوان حافظ خواجه شمس الدّین محمد؛ جلد اول: غزلیات. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. دیوان حافظ خواجه شمس الدّین محمد؛ جلد دوم: ملحقات، غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: انتشارات خوارزمی. ۱۳۶۲.

 

حبیب خراسانی، حبیب الله بن محمد هاشم. دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی قدّس سرّه العزیز. به سعی و اهتمام علی حبیب، تهران: کتابفروشی زوّار. ۱۳۷۹.

 

خاقانی، بدیل‌ بن علی. دیوان خاقانی شروانی، جلد اول:  چامه ها و ترکیب بندها. ویراسته میرجلال الدین کزازی، تهران: نشرمرکز، ۱۳۷۵.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  دیوان خاقانی شروانی، جلد دوم: غزلها، قطعه ها، چارانه ها و سروده های عربی. ویراسته میرجلال الدین کزازی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۵.

 

خواجوی ‌کرمانی، محمود بن‌علی. دیوان کامل خواجوی کرمانی: ابوالعطا کمال الدین محمود بن علی بن محمود (خواجوی کرمانی). با مقاله ای از ویژه نامه کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی. به قلم حسن انوری؛ به کوشش سعید قانعی، تهران: انتشارات بهزاد، ۱۳۷۴.

 

خیام، عمربن ابراهیم. رباعیات خیام. با تصحیح، مقدمه و حواشی محمد علی فروغی و قاسم غنی؛ همراه با ترجمه انگلیسی فیتزجرالد؛ به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات ناهید، ۱۳۸۴.

 

داعی‌ شیرازی، نظام‌الدین ‌محمود. بخش اول: کلیات شاه داعی شیرازی، شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری، مشتمل بر: مثنوی های شش گانه مشهور به سته داعی. به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: کانون معرفت، ۱۳۳۹.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  بخش دوم: کلیات شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری مشتمل بر: دیوانهای سه گانه قدسیّات، واردات، صادرات به انضمام سخن تازه- فیض مجدد. به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: کانون معرفت، ۱۳۳۹.

 

درّی، زهرا. شرح دشواری هایی از حدیقة الحقیقه سنایی. تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۸۶.

 

ریاض همدانی، محمد جعفر. غزلیات مرحوم ریاض همدانی. تهران: مطبعه علمی، ۱۳۱۲.

 

سبزواری، هادی ‌بن ‌مهدی. دیوان حاج ملّاهادی سبزوّاری (اسرار)، مطلع انوار. با مقدمه علی فلسفی؛ به کوشش احمد کرمی، تهران: انتشارات تالار کتاب، ۱۳۷۵.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. دیوان حاج ملّاهادی سبزوّاری، به ضمیمه شرح حال و آثار مولف. به قلم مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران: انتشارات کتابفروشی محمودی، [بی تا].

 

سدازنگانی، هرومل. پارسی گویان هند و سند. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: ۱۳۳۵.

 

سلمان ‌ساوجی، سلمان ‌بن ‌محمد. دیوان سلمان ساوجی، شامل غزلیات، ترجیعات، قصاید، رباعیات. با مقدمه تقی تفضلی؛ به اهتمام منصور مشفق، تهران: انتشارات صفی علیشاه. ۱۳۶۷.

 

سلیم تهرانی، محمد قلی. دیوان سلیم تهرانی. با مقدمه و تصحیح محمد قهرمان، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۹.

 

سنایی، مجدود بن‌ آدم. دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی. به سعی و اهتمام مدرس رضوی، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی، ۱۳۶۲.

 

سهیلی، مهدی (گردآورنده). گنج غزل: مجموعه ی هشتصد غزل از دویست شاعر. تهران: انتشارات سنایی، ۱۳۸۶.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  ۱۱۰۰ غزل هماهنگ، مشتمل بر زیباترین غزل های ۲۳۰ تن شاعر غزل سرا از روزگار دیرین تا امروز و فهرست غزلها و شرح حال شاعران. تهران: نشر پوپک، ۱۳۷۷.

 

شاپور تهرانی، ارجاسب بن خواجگی. دیوان شاپور تهرانی. تصحیح و تحقیق یحیی کاردگر، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۲.

 

شمس مشرقی، محمد. دیوان شمس مشرقی. تحقیق و بررسی سید ابوطالب میرعابدینی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز، ۱۳۸۲.

 

شمس‌ مغربی، محمد شیرین. دیوان محمد شیرین مغربی متن انتقادی با مقدمه، حواشی و فهرست اصطلاحات عرفانی. به تصحیح و اهتمام لئونارد لوئیزان؛ زیر نظر مهدی محقق، تهران، لندن: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک‌ گیل، ۱۹۹۳=۱۳۷۲.

 

شوریده شیرازی، محمد تقی. غزلیات شوریده شیرازی (فصیح الملک). به اهتمام و خط حسن احسان فصیحی، تهران: چاپخانه مجلس، ۱۳۲۵. 

 

شیبانی کاشانی، ابونصر فتح الله خان. دیوان ابونصر فتح الله خان شیبانی کاشانی. گردآورنده احمد کرمی، تهران: سلسله نشریات "ما"، ۱۳۷۱.

 

شیخ بهایی، محمد بن حسین. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهایی. مقدمه و شرح حال به قلم سعید نفیسی؛ ترجمه آیات، احادیث و لغات عربی حسن طارمی؛ ویرایش و تصحیح علی کاتبی، تهران: انتشارات چکامه، [بی تا].

 

صائب، محمد علی. دیوان صائب تبریزی. (۶ جلد) به کوشش محمد قهرمان؛ جلد هفتم: راهنمای دیوان صائب تبریزی، به اهتمام کبری عزیزیان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،۱۳۸۷.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. کلیات صائب تبریزی. مقدمه و شرح حال به قلم امیری فیروز کوهی، تهران: انتشارات خیام، ۱۳۷۳.

 

صفی علیشاه، محمد حسن‌ بن‌ محمد باقر. دیوان صفی علیشاه؛ حاج میرزا حسن صفی علیشاه. تهران: انتشارات کتابفروشی محمودی، [بی تا].

 

طبیب‌ اصفهانی، عبدالباقی بن محمد رحیم. دیوان طبیب اصفهانی. به تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند، تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۵.

 

ظهیر فاریابی، طاهربن ‌محمد. دیوان ظهیر فارایابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم. به اهتمام هاشم رضی، تهران: انتشارات کاوه، [بی تا].

 

عارف قزوینی، ابوالقاسم. کلیات دیوان شادروان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی. به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد، تهران: موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۲.

 

عبدالمومن ‌بن ‌صفی ‌الدین. رساله موسیقی بهجت الروح. با مقابله و مقدمه و تعلیقات ه. ل. رابینودی برگوماله، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۶.

 

عبید زاکانی، عبیدالله. کلیات عبید زاکانی. به اهتمام محمد جعفر محجوب؛ زیر نظر احسان یارشاطر، نیویورک: انتشارات بیبلیوتکا پرسیکا پرس، ۱۹۹۹.

 

عراقی، ابراهیم‌ بن ‌بزرگمهر. کلیات دیوان شیخ فخرالدّین ابراهیم همدانی متخلص به عراقی. شامل: قصاید، غزلیات، ترجیعات، ترکیبات، مقطعات، مثلثات، عشاق نامه یا ده نامه، رباعیات، لمعات و اصطلاحات عرفانی عراقی. حواشی و تعلیقات از م. درویش، تهران: انتشارات جاویدان، [بی تا].

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  مجموعه آثار فخرالدّین عراقی: غزلیات، قصاید، قطعات، ترجیعات، ترکیبات، رباعیات، منظومه عشاق نامه، لمعات، نامه ها، اصطلاحات صوفیه. به تصحیح و توضیح نسرین محتشم (خزاعی)، تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۷۲.

 

عرفی شیرازی، جلال الدین محمد. کلیات عرفی شیرازی، مشتمل بر قصیده ها، ترکیب بندها، ترجیع بندها، قطعات براساس نسخه های ابوالقاسم سراجا اصفهانی و محمد صادق ناظم تبریزی. (۲ جلد). به کوشش و تصحیح محمد ولی الحق انصاری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.

 

عطار، محمد بن ابراهیم. دیوان عطار: شیخ فریدّالدین محمد عطار نیشابوری. به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. دیوان قصاید وغزلیّات شیخ فریدّالدین ابو حامد محمد بن ابو بکر ابرهیم بن اسحق عطار نیشابُوری. به تصحیح و مقدمهٔ سعید نفیسی، تهران: چاپخانه اقبال، ۱۳۱۹.

 

عماد خراسانی، عمادالدین. دیوان عماد خراسانی، عمادالدین حسن برقعی. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۹.

 

عماد فقیه، علی ‌بن محمود. دیوان قصائد و غزلیات خواجه عماد الدین علی فقیه کرمانی معروف به عماد کرمانی. به تصحیح رکن الدین همایونفرّخ، تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸.

 

غالب دهلوی، اسدالله بن عبدالله. دیوان غالب دهلوی: مشتمل بر غزلیات و رباعیات فارسی. سروده میرزا اسدالله خان غالب دهلوی. مقدمه، تصحیح و تحقیق محمد حسن حائری، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب، ۱۳۷۷.

 

غزالی مشهدی. دیوان غزالی مشهدی (آثار الشباب). مصحح حسین قربانپور آرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۷

 

فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. جلد اول: از دیباچه تا پادشاهی کیقباد. به تصحیح و توضیح واژه ها و معنای ابیات کاظم برگ نیسی، تهران: شرکت انتشاراتی فکر روز، ۱۳۸۸.

 

فرصت ‌شیرازی، محمد نصیر بن‌ جعفر. دیوان فرصت: فرصت الدوله شیرازی، مقدمه، شرح حال، غزلیات، قصاید فارسی و عربی، ترجیعات، مثنویات، مقطعات، رباعیات، منشآت. مقدمه و تصحیح و حواشی و فهرست از علی زرین قلم، تهران: انتشارات کتابفروشی سیروس، ۱۳۳۷.

 

فروغی، عباس ‌بن ‌موسی. غزلیات فروغی بسطامی. به اهتمام منصور مشفق، تهران: انتشارات صفی علیشاه، ۱۳۶۲.

 

قاآنی، حبیب الله بن محمد علی. دیوان حکیم قاآنی شیرازی شامل: قصائد، مسمطّات، ترجیعات، غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات و شرح لغات مشکل و اشعار پراکنده [از] محمد حسن سامانی فرزند او. با تصحیح و مقدمه به قلم محمد جعفر محجوب، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۳۶.

 

قاسم‌انوار، علی‌ بن‌ نصیر. کلیات قاسم انوار. با تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی، تهران: انتشارات کتابخانه سنائی، ۱۳۳۷.

 

قنبری، محمدرضا. زندگی و شعر طالب آملی (شاعر گلهای آتش). تالیف محمدرضا قنبری، تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۸۳.

 

کلیم، ابوطالب. دیوان کلیم کاشانی. تصحیح و مقدمه حسین پرتو بیضایی؛ بازخوانی و ویرایش سید محسن آثارجوی، تهران: انتشارات سنایی، ۱۳۸۷.

 

کمال‌ خجندی، مسعود. دیوان شیخ کمال خجندی همراه با شرح حال و زندگانی قطب الاقطاب المحققین و...دیگران. پژوهش و تحقیق ایرج گل سرخی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۴.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  دیوان کمال الدین مسعود خجندی. متن انتقادی به اهتمام ک. شید فر، مسکو: انتشارات دانش، ۱۹۷۵.

 

لاهیجی، عبدالرزاق ‌بن‌علی. دیوان فیاض لاهیجی، ملا عبدالرزاق. به کوشش امیر بانوی کریمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

 

مجمر، حسین بن علی. دیوان مجمر مشتمل بر نثر، غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، رباعی و فرد بیت. مقدمه به قلم محمد محیط طباطبایی، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام، ۱۳۴۵.

 

محتشم، علی بن احمد. دیوان محتشم کاشانی. با تصحیح و مقدمه اکبر بهداروند، تهران: انتشارات نگار، ۱۳۸۹.

 

محمدی، حسنعلی. شعر معاصر ایران: از بهار تا شهریار (۲ جلد). تهران: انتشارات ارغنون، ۱۳۷۲.

 

محیط قمی، محمد. دیوان شمس الفصحاء محیط قمی. به کوشش احمد کرمی، تهران: سلسله نشریات "ما"، ۱۳۶۲.

 

مستوره‌ كردستانی، ماه ‌شرف‌ بنت ‌ابوالحسن. دیوان مستوره کردستانی « ماه شرف خانم». به کوشش احمد کرمی، تهران: سلسله نشریات "ما"،  ۱۳۶۲.

 

معیری، محمد حسن. آزاده. تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۵۴.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. دیوان رهی. تهران: صدای معاصر، ۱۳۸۸.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. گلهای جاویدان. تهران: نشر پارسا، ۱۳۶۷.

 

مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. غزلیات شمس تبریز؛ مولانا جلال الدین محمد بلخی (جلد۱). مقدمه، گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۸.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. کلیات شمس: دیوان جلال الدین محمد بلخی (مولوی). تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۸۶.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. کلیات شمس یا دیوان کبیر. مشتمل بر قصائد و غزلیات و مقطعات فارسی و عربی و ترجیعات و ملمّعات از گفتار مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی (۱۰ جلد). جزو اول با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۳۶.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  مثنوی معنوی تالیف جلال الدین محمد بن محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی. جلد اول: دفتر اول و دوم. به تصحیح رینولد. ا.نیکلسون؛ به اهتمام نصرالله پور جوادی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳.

 

ناصرخسرو. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی. به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، کانادا، مونترال: موسسه مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل، ۱۳۵۷.

 

نزاری ‌قهستانی، سعدالدین ‌بن ‌شمس‌ الدین. متن انتقادی دیوان حکیم نزاری قهستانی (۲ جلد). براساس ده نسخه، نه نسخه خطی معتبر کهنسال و متن ماشین شده رساله دکتری دکتر سید علیرضا مجتهدزاده؛ به جمع و تدوین و مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلیق و دیباچه مظاهر مصفّا؛ به نفقه و اهتمام دکتر محمود رفیعی، تهران: نشرصدوق، ۱۳۷۳.

 

نشاط اصفهانی، عبدالوهاب. گنجینه: دیوان نشاط اصفهانی. مجموعه غزلها، قصیده ها، مثنوی ها، رباعی ها، قطعه ها و تک بیت های گنجینه نشاط. با مقابله و تصحیح و مقدمه و فهرست به کوشش حسین نخعی، تهران: انتشارات شرق، ۱۳۶۲.

 

نفیسی، سعید. محیط زندگی و  احوال و اشعار رودکی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲.

 

نظامی، الیاس بن یوسف. خمسه نظامی، حکیم نظام الدین الیاس نظامی گنجوی. براساس چاپ مسکو- باکو.  تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۸۵.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  کلیات حکیم نظامی گنجوی. تعلیقات: مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف نامه و اقبال نامه. شامل: فرهنگ لغات و کنایات نظامی (جلد ۲). از روی نسخه تصحیح شده  وحید دستگردی؛ استخراج و کنایات سعید قانعی، تهران: انتشارات بهزاد، ۱۳۷۸.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. کلیات حکیم نظامی گنجوی شامل مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف نامه و اقبال نامه (جلد ۱). مطابق با نسخه تصحیح شده استاد وحید دستگردی؛ با شرح حالی از حکیم نظامی گنجوی؛ به کوشش سعید قانعی، تهران: انتشارات بهزاد، ۱۳۷۸.

 

نظیری، محمد حسین. دیوان نظیری نیشابوری. تصحیح و تعلیقات محمد رضا طاهری (حسرت)، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۸۹

 

نعمه‌ الله ‌ولی، نعمه‌ الله ‌بن‌عبدالله. کلیات اشعار شاه نعمت‌الله‌ ولی. به سعی جواد نوربخش، تهران: انتشارات خانقاه نعمت اللهی، ۱۳۶۱.

 

وحشی بافقی، کمال الدین. کلیات دیوان وحشی بافقی به انضمام کشف الابیات غزلیات. تنظیم و تحشیه حسن مخابر،  تهران: نشر نامک، ۱۳۷۴.

 

وصال شیرازی، محمد شفیع ‌بن‌ محمد اسماعیل. دیوان کامل وصال شیرازی. جلد ۱: قصیده ها، ترکیب و ترجیع بندها، قطعات و اشعار پراکنده، مرثیه ها و رباعی ها. به تصحیح و تنظیم محمود طاووسی، شیراز: انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۸.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  دیوان کامل وصال شیرازی. جلد ۲: غزلها و مثنوی های شیرین و فرهاد و بزم وصال. به تصحیح و تنظیم محمود طاووسی، شیراز: انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۸.

 

وفایی، محمد افشین (گردآورنده). صد شعر از این صد سال (برگزیده شعر قرن بیستم ایران). تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۶.

 

هاتف اصفهانی، احمد. دیوان هاتف اصفهانی  با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر. مصحح حسن وحید دستگردی؛ شرح احوال هاتف از عباس اقبال آشتیانی، تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۸.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  دیوان هاتف اصفهانی، یگانه شاعر شیرین سخن قرون اخیره. به انضمام رشحه دختر هاتف؛ تصحیح وحید دستگردی؛ با مقدمه عباس اقبال آشتیانی، تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۷.

 

هدایت، رضا قلی خان. تذکره ریاض العارفین. تصحیح و تحشیه نصرت الله فروهر، تهران: انتشارات امیرکبیر: ۱۳۸۸.

 

هروی، حسینعلی. شرح غزلهای حافظ، جلد اول: مقدمه و شرح غزلهای ۱ تا ۱۶۰. با کوشش زهرا شادمان، تهران: نشرنو، ۱۳۶۷.

 

هزار سال شعر فارسی. به انتخاب جعفر ابراهیمی ...[و دیگران]، تهران: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۶۹. 

 

هلالی جغتایی، بدرالدین. دیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او. به تصحیح و مقابله و مقدمه و فهرست از سعید نفیسی، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی، ۱۳۷۵.

 

 

کتابهای موسیقی، مجله ها و دیگر کتابها 

 

 

آقایی پور، شهرام (گردآورنده). رویای هستی: مجموعه تصنیف های استاد غلامحسین بنان. تهران: انتشارات پازینه، ۱۳۸۱.

 

 

احمدی، مرتضی. کهنه های همیشه نو: ترانه های تخت حوضی. تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۸.

 

 

ادیب، شیرین. ادیب خوانساری: آوای جاویدان موسیقی ایرانی. تهران: انتشارات آوای هنر و اندیشه، ۱۳۸۵.

 

 

ایجادی، علا؛ امیری، امید. ابراهیم سرخوش: دوازده قطعه برای تار و سه تار. ویراستاران هوشنگ ظریف و محمدرضا گرگین زاده، تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۲.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. اسدالله ملک: ده آهنگ برای تار و سه تار. ویراستار محمدرضا گرگین زاده، تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۴. 

 

 

ایجادی، علا؛ امیری، امید (گردآورندگان). لطف الله مجد: هجده قطعه برای تار و سه تار. ویراستاران هوشنگ ظریف و محمد رضا گرگین زاده، تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۱.

 

 

باستانی پاریزی، محمدابراهیم. تلاش آزادی. تهران: نشرعلم، ۱۳۸۳.

 

 

بنان، غلامحسین. از نور تا نوا: غلامحسین بنان استاد آواز ایران. ویراستار داریوش صبور، تهران: دنیای کتاب، کتابفروشی تاریخ، ۱۳۶۹.

 

 

بهار، محمد تقی. سبک شناسی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷.

 

 

پایور، فرامرز (گردآورنده). ردیف آوازی و تصنیف های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: موسسه فرهنگی- هنری ماهور، ۱۳۸۴.

 

 

تجویدی، علی. موسیقی ایرانی (۲ جلد). تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۷.

 

 

ترابی، مهرداد (گردآورنده). چشم نرگش: شانزده قطعه برای تار و سه تار. تهران: انتشارات تصنیف، ۱۳۸۵.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. خزان عشق: چهارده تصنیف قدیمی برای تار و سه تار. تهران: انتشارات هوای تازه، ۱۳۸۲.

 

 

ترقی، بیژن. آتش کاروان مجموعه سروده های بیژن ترقی: ترانه های ناب و خیال انگیز، غزلیات، قصائد، مثنوی ها، اشعار نو، رباعیات پیوسته، طنزها، مطایبات، اخوانیات. تهران: انتشارات بدرقه جاویدان و نشر نامک، ۱۳۸۵.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  از پشت دیوارهای خاطره: پنجاه سال خاطره در زمینه شعر و موسیقی. تهران: انتشارات بدرقه جاویدان و انتشارات نامک، ۱۳۸۶.

 

 

تهماسبی، ارشد (گردآورنده). صد و یک پیش درآمد. تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۸.

 

 

جهانشاهی، انوش. چتر عشق: برای تار و سه تار. تهران: انتشارات هستان، آرامش، ۱۳۸۷.

 

 

جهانشاهی، انوش (گردآورنده). آتش کاروان: گلچینی از تصنیف ها و ترانه های خاطره انگیز و ملودی های بومی ایران برای تار و سه تار (جلد ۳). تهران: انتشارات تصنیف، ۱۳۸۸.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  پیک سحری: گلچینی از توصیف ها و ترانه های خاطره انگیز و ملودی های بومی ایران برای تار و سه تار (جلد ۴). تهران: تصنیف، ۱۳۸۱.

 

 

خالقی، روح الله. سرگذشت موسیقی ایران. سه جلد در یک مجلد. ویرایش ۲. تهران: موسسه فرهنگی- هنری ماهور، ۱۳۸۱.

 

 

خالقی، زهره (گردآورنده). آوای مهربانی: یادواره قمرالملوک وزیری. تهران: انتشارات دنیای مادر، ۱۳۷۳.

 

 

خالقی، گلنوش (گردآورنده). ای ایران: یادنامه ی روح الله خالقی. مقاله ها، یادداشت های سفر، نامه ها، فهرست آثار و کتاب شناسی. تهران: موسسه فرهنگی- هنری ماهور، ۱۳۸۵.

 

 

خالقی، گلنوش (گردآورنده). جمع آوری آثار روح الله خالقی. [نسخهٔ چاب نشده]  

 

 

خرّم، همایون. خاطرات هنری مهندس همایون خرّم. تهران: انتشارات بدرقه جاویدان؛ نامک، ‏۱۳۸۹.

 

 

خرمشاهی، مهتاب. کتابشناسی موسیقی (از ۱۲۸۱ تا ۱۳۸۱). تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۳.

 

 

خطیبی، پرویز. خاطراتی از هنرمندان. به کوشش فیروزه خطیبی، لوس آنجلس: انتشارات بنیاد فرهنگی پرویز خطیبی، ۱۹۹۴-۱۳۷۳.

 

 

دربندی، علیرضا. گلهای تازه: پژوهشی در سری برنامه های گلهای تازه موسیقی ایران. تهران: نشر پیکان، ۱۳۸۴.

 

 

ذوالفنون، محمود. سیری در آهنگسازی. نت نویسی و ویرایش امید ذوالفنون، سن خوزه کالیفرنیا: انتشارات M&B LinoGraphics، ۱۳۸۶=۲۰۰۷.

 

 

ذوالفنون، محمود (گردآورنده و نت نویس). ترانه های کردی و آذری (جلد ۱). کالیفرنیا: سن خوزه، ۱۳۸۶=۲۰۰۷.

 

 

رشیدی، علی محمد (گردآورنده). یک قرن ترانه و آهنگ. تهران: انتشارات صفی علیشاه، ۱۳۸۳.

 

 

رفیعی، داریوش. راز شمع: مجموعه ای ترانه ها و آوازهای ماندگار به انضمام زندگی نامه، تصویرها، مقاله ها و....داریوش رفیعی. گردآورنده مسعود برزگر، تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۸۳.

 

ره آورد: پیامنامه آزاد اندیشان ایران. شماری ۲۵، سال هفتم، بهار ۱۳۶۹. 

 

ره آورد: نامه آزاد اندیشان ایران. شماره ۲۰ و ۲۱ تابستان و پاییز ۱۳۶۷.  

 

ره آورد: مجله آزاد اندیشان ایران. شماره ۲۳، فصلنامه بهار و تابستان ۱۳۶۸.  

 

ره آورد: مجله آزاد اندیشان ایران. شماره ۲۴، پاییز و زمستان ۱۳۶۸. 

 

ره آورد: نامه آزاد اندیشان ایران. فصلنامه بهار ۱۳۷۲. شماره ۳۳. سال نهم. 

 

 

زرگر، مسعود (گردآورنده). جاودانه ها (۱): پانصد ترانه و تصنیف خاطره انگیز به انضمام سرودها، ترانه های محلی و لالایی ها. تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۷۹.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. جاودانه ها (۲): قسمت اول ششصد ترانه و تصنیف خاطره انگیز به انضمام سرودها، ترانه های محلی، لالایی ها و ترانه های عروسی. تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۸۴.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  راز شمع: مجموعه ای از ترانه ها و آوازهای ماندگار داریوش رفیعی. تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۸۳.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  نغمه های ماندگار ۱: بیست اثر موسیقی سنتی و ملی همراه نت. تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۸۸.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. نغمه های ماندگار ۲: بیست اثر موسیقی سنتی و ملی همراه نت. تهران: انتشارات آتنا، ۱۳۸۸.

 

 

سپنتا، ساسان. تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران. ویرایش دوم. تهران: موسسه فرهنگی- هنری ماهور، ۱۳۷۷.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. چشم انداز موسیقی ایران. ویراستار محمد افتخاری، تهران: موسسه فرهنگی- هنری ماهور، ۱۳۸۲.

 

 

صفوت، داریوش. هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی. تهران: انتشارات کتابسرای نیک، ۱۳۸۶.

 

 

صمدپور، علی؛ ابراهیمی، محمدرضا (گردآورندگان). همساز: قطعاتی از استادان موسیقی ایران برای تار و سه تار. تهران: انتشارات ماهور، ۱۳۸۷.

 

 

طریقت، عبدالله (گردآورنده). ترانه های جاویدان. تهران: انتشارات چنگ، ۱۳۸۸.

 

 

طلائی، داریوش. گفتگو با داریوش طلایی در مورد موسیقی ایران. مصاحبه کننده محسن شهرنازدار، تهران: نشر نی، ۱۳۸۳.

 

 

عبدلی، علی (ویرایشگر). تکدرخت: گزیده ترانه های اسماعیل نواب صفا. تهران: نشر پیکان، ۱۳۸۱.

 

 

فریدی هفت خوانی، آرمین. موسیقی تالشی  جلد اول ترانه ها (۱۰۰ ترانه تالشی). تهران: انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۹.

 

 

کنی یر، مایکل‌اس. صفحه های فارسی شرکت گرامافون ۱۸۹۹ تا ۱۹۳۴. ترجمه محسن محمدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۶.

 

 

گرگین زاده، محمدرضا؛ ایجادی، علا (گردآورندگان). علی تجویدی: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۳.

 

 

گرگین زاده، محمد رضا؛ ایجادی، علا (ویرایشگران). حبیب الله بدیعی : ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۵.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  مجید وفادار: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۰.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  مرتضی محجوبی: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۰.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  منوچهر همایون پور: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۰.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. مهدی خالدی: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۳.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. همایون خرم: ده آهنگ برای تار و سه تار. تهران: انتشارات سرود، ۱۳۸۲.

 

 

لشگری، جواد. نغمه های دل انگیز: ساخته جواد لشگری، جلد دوم: صد آهنگ. تهران: انتشارات نگاه، ۱۳۷۷.

 

 

ماهنامه هنر موسیقی. شماره ۱۰۶، سال دوازدهم، ۱۳۸۹.  

 

 

مجله رادیو. تهران: ۱۳۴۵- ۱۳۳۵.  

 

مجله موزیک ایران.  تهران، ۱۳۴۱- ۱۳۳۱ . 

 

مجله موسیقی رادیو. تهران، ۱۳۴۲- ۱۳۳۶. 

 

 

مراغی، عبدالقادربن‌غیبی. جامع الحان براساس نسخه مورخ ۸۱۸ هجری قمری و به خط مولف. به اهتمام تقی بینش، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۶.

 

 

مشار، خانبابا (گردآورنده). فهرست کتابهای چاپی فارسی (۴ جلد). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۲.

 

 

مشحون، حسن. تاریخ موسیقی ایران (۲ جلد). تهران: انتشارات سیمرغ و فاخته، ۱۳۷۳.

 

 

معیری، محمد حسن. آزاده. تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۵۴.

 

 

مشکین قلم، سعید (گردآورنده). تصنیفها، ترانه ها و سرودهای ایران زمین (۲ جلد). تهران: انتشارات خانه سبز، ۱۳۷۸.

 

 

معروفی، جواد. گزیده آثار استاد جواد معروفی برای پیانو. تهران: انتشارات پارت، ۱۳۹۰.

 

 

معینیان، نصرت الله. رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک. تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۱۳۸۴.

 

 

معینی کرمانشاهی، رحیم. ای شمع ها بسوزید. تهران: انتشارات کتابخانه سنائی، ۱۳۸۴.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  حکایت نگفته: شرح مستند و مصور زندگی و گزیده ای از آثار آهنگین رحیم معینی کرمانشاهی. به قلم و کوشش حسین معینی کرمانشاهی، تهران: انتشارات سنایی، ۱۳۸۱.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. خورشید شب. تهران: انتشارات کتابخانه سنائی، ۱۳۷۷.

 

 

میرعلی نقی، علیرضا. راز آشکارا: خاطرات نیم قرن فعالیت هنری میلاد کیایی در گفت و گو با سید علیرضا میرعلی نقی. تهران: انتشارات بدرقه جاویدان و نشر نامک، ۱۳۸۷.

 

 

میرعلی نقی، علیرضا (گردآورنده). کتابشناسی و مقاله شناسی توصیقی موسیقی ایران. ویراستار عبدالحسین آذرنگ، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری مرکز موسیقی، ۱۳۸۶.

 

 

نامه فرهنگستان علوم. فصلنامه علمی و فرهنگی شماره ۱۴ و ۱۵، سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ویژه هنر.  

 

 

نصیری فر، حبیب الله. ترانه ها و آهنگ های جاودانه، همراه با نت. تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۰.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. سرگذشت مدارس موسیقی ایران. تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۲.

 

نواب صفا، اسماعیل. قصه شمع: خاطرات هنری پنجاه سال موسیقی معاصر. تهران: پیکان، ۱۳۸۴.

 

 

واصفی، مجید (گردآورنده). دلنوازان: مجموعه‌ای از آثار بزرگان موسیقی ایران (جلد ۱). تهران: انتشارات موسیقی عارف، ۱۳۸۷.

 

 

هاشمی بصری، محمد بن سعد. طرائق الحقایق (۸ جلد). تحقیق محمد عبدالقادر عطاء، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.

 


تذکره ها، لغت نامه ها، دایرة المعارف ها 

 

آذر بیگدلی، لطف علی ‌بن‌ آقاخان. آتشکده، بخش نخست. به تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصری، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۳۶.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  آتشکده آذر، نیمه دوم. تصحیح میرهاشم محدث، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۸.

 

آرین پور، یحیی. از صبا تا نیما) تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی( (۲ جلد). تهران، انتشارات زوّار، ۱۳۷۲.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر). تهران، انتشارات زوّار، ۱۳۷۴.

 

آژند، یعقوب. ادبیات نوین ایران: از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳.

 

اسحاق، محمد. سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر (۶ جلد).  با مقدمه و بازنگری محمداسماعیل رضوانی، تهران: انتشارات طلوع، ۱۳۷۱.

 

اکبرزاده، پژمان. موسیقی دانان ایرانی. با پیشگفتاری از علی محمد رشیدی، تهران: انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۹.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  موسیقی دانان ایرانی: نوازندگان سنتور، قانون، تنبک، دف. با گفتاری از ارفع اطرائی، تهران: نشر روشنک، ۱۳۸۱.

 

انوری، حسن.  فرهنگ اعلام سخن (۳ جلد). تهران: انتشارات علمی، ۱۳۸۷.

 

انوشه، حسن (ویرایشگر). دانشنامه ادب فارسی (جلدی). تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه‏، ۱۳۷۵-

 

اوحدی بلیانی، تقی الدین محمد بن محمد. عرفات العاشقین و عرصات العارفین. (۸ جلد). تالیف تقی الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلینانی اصفهانی؛ تصحیح ذبیح الله صاحبکاری و آمنه فخراحمد؛ با نظارت علمی محمد قهرمان، تهران: میراث مكتوب، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹.

 

بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران (۶ جلد). تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۷۱.

 

براون، ادوارد گرانویل. تاریخ‌ ادبیات‌ ایران‌ از عهد صفویه‌ تا زمان‌ حاضر. ترجمه‌ رشید یاسمی‌، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۱-۱۳۶۱.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  تاریخ ادبیات ایران جلد دوم: از فردوسی تا سعدی. ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۵۱-۱۳۶۱.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ.  تاریخ ادبیات ایران، جلد سوم: از سعدی تا جامی. به قلم علی‌اصغر حکمت، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۱-۱۳۶۱.

 

برقعی، محمد باقر. سخنوران نامی معاصر ایران. قم: انتشارات خرّم، ۱۳۷۲.

 

بهبهانی، سیمین. یاد بعضی نفرات. تهران: موسسه انتشارات نگاه، ۱۳۸۸.

 

بهمن پور، فروغ. چهره های ماندگار ترانه و موسیقی (۲ جلد). تهران: نشر نامک، بدرقه جاویدان، ۱۳۸۳.

 

بهزادی، حسین. تذکره شاعران کرمان "ستارگان کرمان" : شامل شرح احوال و آثار و نمونه اشعار ۴۱۰ تن شاعر کرمانی از قدیم‌ ترین ایام تاکنون. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۷۰.

 

بیانی، مهدی. احوال و آثار خوشنویسان (۴ جلد). تهران: انتشارات علمی، ۱۳۶۳.

 

بیرشک، احمد. خلاصه زندگینامه علمی دانشمندان. ویرایشگر فریبرز مجیدی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.

 

حاج سید جوادی، احمد صدر؛ فانی، کامران؛ خرمشاهی، بهاءالدین. دایرة المعارف تشیع (۵ جلد). تهران: انتشارات بنیاد خیریه فرهنگی شطّ، ۱۳۷۵- ۱۳۶۶.    

 

حقیقت، عبدالرفیع. فرهنگ شاعران زبان پارسی. تهران: موسسه پژوهشی و انتشارات کومش، ۱۳۸۶.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. فرهنگ هنرمندان ایرانی از آغاز تا امروز. تهران: موسسه پژوهشی و انتشارات کومش، ۱۳۸۸.

 

حلبی، علی اصغر. تاریخ فلاسفه ایرانی از آغاز اسلام تا امروز. تهران: انتشارات زوّار، ۱۳۶۱.

 

خاضع، اردشیر. تذکره سخنوران یزد شامل تذکره شعرای متقدمین و معاصرین یزد و نائین و جندق. تهران: انتشارات خاضع، ۱۳۴۱.

 

خیامپور، عبدالرسول. فرهنگ سخنوران (۲ جلد). تهران: انتشارات طلایه، ۱۳۷۲- ۱۳۶۸.

 

دانشنامه جهان اسلام. زیرنظر احمد طاهری ‌عراقی، مصطفی میرسلیم، نصرالله پورجوادی، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۶۹. 

 

درویشی، محمدرضا. دایرة المعارف سازهای ایران. جلد اول: سازهای زهی مضرابی و آرشه ای نواحی ایران. ویراستار محمد افتخاری؛ مترجم هومان اسعدی، تهران: موسسه فرهنگی – هنری ماهور، ۱۳۸۴.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. دایرة المعارف سازهای ایران. جلد دوم: پوست صداها و خود صداهای نواحی ایران. ویراستار محمد افتخاری؛ مترجم علی ادیب راد، تهران: موسسه فرهنگی – هنری ماهور، ۱۳۸۴.

 

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا (۱۴ جلد). زیرنظر محمد معین و سیّد جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، سازمان لغت ‌نامه، ۱۳۷۷.

 

دیهیم، محمد. تذکره شعرای آذربایجان تاریخ زندگی و آثار (۲ جلد).  تبریز: انتشارات آذربادگان، ۱۳۶۷.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. مجموعه گلها (۲ جلد). تبریز: انتشارات آذرآبادگان، ۱۳۷۲.

 

ذوالفنون، اقدس. از محراب تا مضراب: مروری بر زندگینامه تبار ذوالفنون. کالیفرنیا، سن خوزه: انتشاراتDigitalpro. Inc. : ۱۳۸۵= ۲۰۰۶.

 

رجبی، محمد حسین. مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه. به اهتمام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۴.

 

رضوی نژاد صومعه سرایی، ابوطالب. چهارصد شاعر برگزیده پارسی گوی حاوی شرح احوال و معرفی بهترین اشعار درباره حکمت عملی زندگی انسانها. تهران: انتشارات تهران، ۱۳۶۹.

 

رکن زاده آدمیت، محمد حسین. دانشمندان و سخن سرایان فارس (۵ جلد). تهران: خیام؛ اسلامیه، ۱۳۴۰-۱۳۳۷.

 

ریاضی، حشمت الله. گلهایی از گلستان شعر فارسی: از رابعه تا پروین. تهران: انتشارات پردیس، ۱۳۸۱.

 

زندگینامه علمی دانشمندان اسلامی. ترجمه احمد آرام...[و دیگران]؛ ویرایشگر حسین معصومی ‌همدانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵. 

 

زهتابی، محمدرضا. شخصیت‌های نامی ایران: شامل ۲۷۵ نفر از: شاعران - نویسندگان - ادیبان - فقهاء - دانشمندان - وزیران – پادشاهان.... تهران: انتشارات پدیده، ۱۳۴۷.

 

ستایشگر، مهدی. واژه نامه موسیقی ایران زمین. جلد سوم: نام نامه موسیقی ایران زمین شرح احوال موسیقی دانان و موسیقی پژوهان و پژوهشهای موسیقایی. تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۸.

 

سدازنگانی، هرومل. پارسی گویان هند و سند. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۳۵.

 

سرتیپ پور، جهانگیر. نامها و نامدارهای گیلان. رشت: نشر گیلکان، ۱۳۷۱.

 

سعادت، اسماعیل. دانشنامه زبان و ادب فارسی (۵ جلد). تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۴.

 

صبا، محمد مظفرحسین‌ بن‌ محمد یوسفعلی. تذکره روز روشن. به تصحیح و تحشیه محمدحسین رکن‌ زاده ‌آدمیت، تهران: انتشارات کتابخانه رازی، ۱۳۴۳.

 

صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصرسخن. با نظارت حسن انوری، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۷.