Play (00:00 - 00:07)
گوینده: گوینده رادیو
Play (دشتی) (00:07 - 00:43)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاآهنگساز: عارف قزوینی تنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (دشتی) (00:43 - 01:28)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: شمسی فضل‌اللهی سراینده شعر آواز: عبید زاکانی (غزل)
Play (دشتی) (01:28 - 02:19)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (02:19 - 03:36)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: عبید زاکانی (غزل) مطلع شعر آواز: بر ما بناز می نگرد دلربای ما
Play (دشتی) (03:36 - 04:59)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (04:59 - 05:10)
گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: عبید زاکانی (غزل)
Play (دشتی) (05:10 - 08:36)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: کیومرث وثوقی خواننده ترانه: الهه آهنگساز: عارف قزوینی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: لاله زار با دلِ خود در خلقه همه شب سازم و سوزم
Play (دشتی) (08:36 - 09:24)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (دشتی) (09:24 - 14:26)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: عبید زاکانی (غزل) مطلع شعر آواز: در ما به ناز می نگرد دلربای ما
Play (دشتی) (14:26 - 16:36)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: سعدی شیرازی (غزل) مطلع شعر ترانه: من پروانه صفت پیش تو ای شمع چرا
Play (دشتی) (16:36 - 20:23)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: عبید زاکانی (غزل) مطلع شعر آواز: در ما به ناز می نگرد دلربای ما
Play (20:23 - 20:35)
گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: عبید زاکانی (غزل)
Play (دشتی) (20:35 - 22:37)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (دشتی) (22:37 - 23:26)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: عطار (غزل)
Play (دشتی) (23:26 - 25:43)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (دشتی) (25:43 - 29:49)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: کیومرث وثوقی خواننده ترانه: الهه آهنگساز: عارف قزوینی تنظیم آهنگ: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: لاله زار با دلِ خود در خلقه همه شب سازم و سوزم
Play (29:49 - 29:58)
گوینده: شمسی فضل‌اللهی سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (29:58 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو