Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (ماهور) (00:06 - 01:53)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (ماهور) (01:53 - 02:09)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (02:09 - 03:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (03:38 - 04:01)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (04:01 - 05:37)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: در خرابات مغان نور خدا می بینم
Play (ماهور) (05:37 - 07:53)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (07:53 - 08:20)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (08:20 - 09:01)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (ماهور) (09:01 - 16:37)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: در خرابات مغان نور خدا می بینم
Play (ماهور) (16:37 - 17:16)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (ماهور) (17:16 - 21:25)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدیخواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: در خرابات مغان نور خدا می بینم
Play (ماهور) (21:25 - 23:05)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (ماهور) (23:05 - 23:38)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (23:38 - 24:31)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (24:31 - 24:42)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (ماهور) (24:42 - 26:10)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها به رهبری جواد معروفیآهنگساز: جواد معروفی
Play (26:10 - 26:16)
گوینده: آذرپژوهش
Play (26:16 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو