Play (00:00 - 00:06)
گوینده: گوینده رادیو
Play (00:06 - 00:16)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (بیات زند) (00:16 - 01:23)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (بیات زند) (01:23 - 01:51)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (بیات زند) (01:51 - 03:58)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (بیات زند) (03:58 - 04:08)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (بیات زند) (04:08 - 04:54)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاتنظیم آهنگ: جواد معروفی
Play (04:54 - 05:25)
گوینده: آذرپژوهش روایت از: ناشناخته
Play (بیات زند) (05:25 - 06:05)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی)
Play (بیات زند) (06:05 - 06:59)
نوازندگان: كسایی، حسن (‎نی) گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (06:59 - 08:13)
گوینده: آذرپژوهش
Play (بیات زند) (08:13 - 14:51)
نوازندگان: جلیل شهناز (‎تار) خواننده آواز: ناهید دایی جواد سراینده شعر آواز: مولوی (مثنوی) مطلع شعر آواز: بشنو از نی چون حکایت میکند
Play (14:51 - 15:13)
گوینده: آذرپژوهش سرایندگان اشعار متن برنامه: مولوی (مثنوی)
Play (15:13 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو