برنامه ها - جستجوی پیشرفته

جستجوی جدید - انتخاب کن:

لطفآ به گلها کمک کنید

اجازه دهید یک راست به اصل موضوع برویم. امروز, ما از شما کمک می خو اهیم.

ما تصمیم گرفته ایم که در گلها تبلیغات نگذاریم, برای همین به کمک های شما احتیاج داریم. در صد بسیار کمی از کاربر های گلها به ما کمک می کنند. اگر هر کسی که این نوشته را می خو اند, فقط ۲ پوند کمک کند, ما همچنان گلها را سر پا نگاه خو اهیم داشت.

اگر گلها برای شما مفید است, لطفآ یک دقیقه وقت بگذ ارید تا ما هم بتوانیم گلها را بهتر و بهتر کنیم. با تشکر.

We ask you, humbly, to help.

The Golha is a registered charity, access to the site which will always remain free to the general public. Since to maintain our independence we never run ads, now and then we need to raise funds to improve and develop the site. We depend on donations averaging £25, which only a tiny portion of our readers currently give. We would therefore like to ask you to help the Golha site by donating $5.00 so as to keep the Golha site thriving and accessible by the latest technology for years to come. If you have enjoyed using the site and love the Golha programs, please donate the price of a cup of coffee towards to its update. If everyone who reads this donates £5, the site can be easily maintained in the most up-to-date fashion and accessible to all. So please help us keep the Golha site in perpetual bloom!


Golha.co.uk |  خبرهای گلها را دریافت کنید

* indicates required

 In association with The Iran Heritage Foundation © All rights reserved 2022. Jane Lewisohn | Website by dijit.net