Play (00:00 - 00:30)
گوینده: گوینده رادیو
Play (شوشتری) (01:31 - 06:00)
نوازندگان: اركستر بزرگ رادیو و تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینیترانه سرا: محمد زهری خواننده ترانه: سوگل آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: هر حکایتی شکایتی ست قصه های ز غصه است
Play (همایون) (06:00 - 06:38)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (06:38 - 07:42)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (07:42 - 08:05)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (همایون) (08:05 - 08:29)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (08:29 - 09:06)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (همایون) (09:06 - 10:21)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (10:21 - 11:11)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (همایون) (11:11 - 11:50)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (11:50 - 12:52)
خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (همایون) (12:52 - 13:49)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (13:49 - 16:42)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (همایون) (16:42 - 17:14)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (17:14 - 18:12)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود)
Play (همایون) (18:12 - 19:45)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (همایون) (19:45 - 20:23)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (20:23 - 21:22)
نوازندگان: ناهید، حسن (‎نی) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (شوشتری) (21:22 - 21:55)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (همایون) (21:55 - 22:40)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) خواننده آواز: عبدالوهاب شهیدی سراینده شعر آواز: حافظ شیرازی (غزل) مطلع شعر آواز: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
Play (همایون) (22:40 - 23:22)
نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی (‎بربط عود) ; ناهید، حسن (‎نی)
Play (شوشتری) (23:22 - 23:47)
نوازندگان: اركستر بزرگ رادیو و تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینیآهنگساز: جواد معروفی گوینده: فخری نیکزاد سرایندگان اشعار متن برنامه: حافظ شیرازی (غزل)
Play (شوشتری) (24:33 - 28:56)
نوازندگان: اركستر بزرگ رادیو و تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینیترانه سرا: محمد زهری خواننده ترانه: سوگل آهنگساز: جواد معروفی مطلع شعر ترانه: هر حکایتی شکایتی ست قصه های ز غصه است
Play (28:56 - 00:00)
گوینده: گوینده رادیو