Play (00:00 - 00:43)
گوینده: فروزنده اربابی
Play (00:43 - 01:12)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (01:12 - 02:22)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (02:22 - 02:36)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (02:36 - 04:20)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (04:20 - 04:35)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: جمال‌الدین اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (04:35 - 05:07)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (05:07 - 05:13)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاگوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: ناشناخته (غزل)
Play (سه گاه) (05:13 - 05:51)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (05:51 - 06:22)
روایت از: روشنك
Play (سه گاه) (06:22 - 09:04)
نوازندگان: امیرناصر افتتاح (‎ضرب / تنبک) ; مرتضی محجوبی (‎پیانو)
Play (09:04 - 09:20)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: رهی معیری
Play (سه گاه) (09:20 - 10:32)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (10:32 - 15:34)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین آهنگساز: مرتضی محجوبی مطلع شعر ترانه: من از روز ازل دیوانه بودم (من از روز ازل)
Play (سه گاه) (15:34 - 15:42)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (15:42 - 16:34)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (16:34 - 22:13)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: بیار باده که ما را به هیچ خیال امشب
Play (سه گاه) (22:13 - 23:45)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (23:45 - 26:42)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: یا به نزد خویش راهم بده
Play (26:42 - 26:51)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (26:51 - 30:19)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: یا به نزد خویش راهم بده
Play (30:19 - 31:03)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (31:03 - 32:15)
نوازندگان: ارکستر گل‌ها
Play (سه گاه) (32:15 - 37:15)
نوازندگان: ارکستر گل‌هاترانه سرا: رهی معیری خواننده ترانه: بنان، غلامحسین مطلع شعر ترانه: من از روز ازل دیوانه بودم (من از روز ازل)
Play (37:15 - 37:49)
گوینده: روشنك سرایندگان اشعار متن برنامه: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل)
Play (سه گاه) (37:49 - 38:25)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار)
Play (سه گاه) (38:25 - 41:51)
نوازندگان: عبادی، احمد (‎سه‌تار) خواننده آواز: بنان، غلامحسین سراینده شعر آواز: اوحدی مراغی اصفهانی (غزل) مطلع شعر آواز: یا به نزد خویش راهم بده
Play (41:51 - 00:00)
گوینده: روشنك